Ogólnopolska konferencja naukowa ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI 2

13/11/2019

Zapraszamy ser­decz­nie do wzię­cia udzia­łu w Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji pt. ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI 2, któ­ra orga­ni­zo­wa­na jest w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w dniach 18–19.11.2019r.

Organizatorem wyda­rze­nia jest Studium Muzyki Nowej dzia­ła­ją­ce przy Katedrze Teorii Muzyki.

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Leszek Lorent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 13/11/2019