NABÓR ZADAŃ NAUKOWYCH I WYDAWNICZYCH na rok 2020

8/11/2019

Szanowni Państwo,

w zakład­ce „Nauka” dostęp­ny jest nowy wzór pla­nu zada­nio­wo-fina­n­so­­we­go na  zada­nia nauko­we, nauko­wo-arty­stycz­ne, badaw­cze i wydaw­ni­cze pla­no­wa­ne do reali­za­cji i finan­so­wa­nia w roku 2020.

PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY skła­da się z DWÓCH DOKUMENTÓW:

  1. „Opis zadań 2020” – for­mu­larz dla Pracownika
  2. ”Plan zada­nio­wo-finan­so­wy Katedry 2020 – for­mu­larz do uzu­peł­nie­nia przez Kierownika Katedry

 

UWAGA:

- w pierw­szej kolej­no­ści pra­cow­ni­cy badaw­czo-dydak­tycz­ni Katedr (doty­czy osób na sta­no­wi­skach: asy­stent, adiunkt, pro­fe­sor) skła­da­ją w wer­sji elek­tro­nicz­nej do kie­row­ni­ków swo­ich jed­no­stek doku­ment: 1. „Opis zadań 2020” — for­mu­larz dla Pracownika,

- następ­nie Kierownicy Katedr przy­go­to­wu­ją doku­ment: 2. ”Plan zada­nio­wo-finan­so­wy Katedry UMFC 2020” na pod­sta­wie opi­sów zadań zebra­nych od pra­cow­ni­ków badaw­czo-dydak­tycz­nych Katedr.

- wypeł­nio­ny, wydru­ko­wany i pod­pi­sany plan, zawie­ra­ją­cy WSZYSTKIE ZADANIA KATEDRY wraz z OPISAMI ZADAŃ, KIEROWNIK KATEDRY skła­da w Biurze Rektora i Senatu oraz prze­sy­ła w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: nauka@chopin.edu.pl w nieprze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 06.12.2019 r.

Kierownicy zadań wydaw­ni­czych zarów­no kon­ty­nu­owa­nych i nowych pro­sze­ni są o zgło­sze­nie się do Działu Wydawnictw UMFC w celu usta­le­nia pre­li­mi­na­rza kosz­tów. 

 

Inne pyta­nia doty­czą­ce kwe­stii for­mal­nych pro­si­my kie­ro­wać do Działu Nauki UMFC.

Posiedzenia Rady Naukowej odbę­dą się w stycz­niu 2020 r.


ostatnia modyfikacja: 20/01/2020