NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY ARTYSTYCZNE

18/11/2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13–2018 w spra­wie Zasad podzia­łu dota­cji na dzia­łal­ność kul­tu­ral­ną, infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści przy­go­to­wa­nia i zło­że­nia wnio­sków na zada­nia arty­stycz­ne pla­no­wa­ne do reali­za­cji w 2020 roku.

Zarządzenie jest dostęp­ne na BiP:

https://bip.chopin.edu.pl//?app=zarzadzenia&nid=1162&y=2018

Przypominamy, że ww. wnio­ski zgod­nie z §4 pkt 3 ww. zarzą­dze­nia powin­ny naj­pierw tra­fić do wła­ści­we­go Dziekana.

Plany pro­jek­tów arty­stycz­nych przy­go­to­wa­ne przez Dziekanów Wydziałów UMFC pro­szę skła­dać do JM Rektora  n a j p ó ź n i e j  do 12 grud­nia br.

Wszelkie pyta­nia zwią­za­ne z nabo­rem wnio­sków pro­szę kie­ro­wać do Pana Aleksandra Zwierza.

aleksander.zwierz@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 18/11/2019