Konferencja “Katedra kameralistyki fortepianowej. Przyszłość. Przeszłość”

26/11/2019

Szanowni Państwo,
Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej zapra­sza na TRZYDNIOWĄ KONFERENCJĘ w dniach 29.11 (kon­cert), 30.11 i 1.12. (kon­fe­ren­cje) 2019 r. Będą to kon­fe­ren­cje kom­plek­so­wo ujmu­ją­ce dzie­dzi­nę aktyw­no­ści zawo­do­wej jaką jest kame­ra­li­sty­ka, doty­ka­ją­cą zagad­nień doty­czą­cych naucza­nia na wszyst­kich szcze­blach edu­ka­cji. Zaproszeni zosta­li wybit­ni spe­cja­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach z Polski i zagra­ni­cy.
Uprzejmie pro­si­my o roz­pro­pa­go­wa­nie nasze­go zapro­sze­nia dro­gą mailo­wą i poprzez wydru­ko­wa­nie pla­ka­tu w for­ma­cie naj­le­piej A3, za co z góry ser­decz­nie dzię­ku­je­my.
Podczas kon­fe­ren­cji roz­da­wa­ne będą zaświad­cze­nia uczest­nic­twa pod­pi­sa­ne przez kie­row­ni­ka Katedry prof. Katarzyną Jankowską-Borzykowską.

Serdecznie zapra­sza­my

ad. dr hab Joanna Maklakiewicz i  dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC

joanna.maklakiewicz@chopin.edu.pl, robert.morawski@chopin.edu.pl, tel.: 606 307 806Konferencja “Katedra kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej. Przyszłość. Przeszłość”

Piątek, 29.11.19, godz. 18.00 Sala Koncertowa UMFC
Przyszłość kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej z per­spek­ty­wy kom­po­zy­to­ra”
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC, Prorektor ds. stu­denc­kich i dydak­ty­ki
Koncert (po wykła­dzie), w pro­gra­mie: F. Schubert, A. Kościów, P. Mykietyn, I. Strawiński. Wykonawcy: Piotr Hausenplas – wio­lon­cze­la, Lech Napierała – for­te­pian, Tomasz Herbut — for­te­pian, Mischa Kozłowski – for­te­pian, Kornelia Radziszewska – skrzyp­ce, Grzegorz Prokopczuk – for­te­pian, Paweł Popko – for­te­pian, Piotr Thieu Quang — klar­net, Maria Leszczyńska — wio­lon­cze­la, Piotr Thieu Quang — klar­net, Łukasz Dyczko — sak­so­fon, Julia Łozowska — for­te­pian

Sobota, 30.11.19 Audytorium im. Karola Szymanowskiego

10.00 Młody muzyk we współ­cze­snym świe­cie — rola, edu­ka­cja, wyzwa­nia, per­spek­ty­wy
prof. Tomasz Herbut (Berne University of the Arts — Szwajcaria/Switzerland)

11.00 Pieśń — Sztuka dia­lo­gu, czy błąd komu­ni­ka­cji.
dr hab. Lech Napierała (AM w Krakowie)
Dyskusja

12.30 Henri Duparc i jego pie­śni
Maciej Pikulski / Juan Laboreria Zibillaga
( Wyższa Szkoła Muzyczna „Musikene” Centro Superior de Música del País Vasco
San Sebastian, Hiszpania)

Przerwa obia­do­wa

14.00
Panel „Duet z for­te­pia­nem w cza­sie reform. Wszystkie stop­nie edu­ka­cji. Wnioski i per­spek­ty­wy” Moderator: dr hab. Joanna Maklakiewicz

Paneliści:
prof. Krystyna Borucińska, mgr Beata Karolak (POSM I st. im. Emila Młynarskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie), mgr Joanna Derenda — Łukasik (PZSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy),
mgr Marzena Buchwald (PZSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy), mgr Michał Bruliński (UW/UMFC), dr hab. Katarzyna Sokołowska (UMFC), prof. Katarzyna Jankowska (UMFC)

Godz. 16.00
Panel „Struktura for­mal­na, a zawar­tość arty­stycz­na” Moderator: dr hab. Joanna Maklakiewicz

Paneliści
prof. Krzysztof Lipka (UMFC), Ariadna Lewańska (CCF UW), prof. Katarzyna Jankowska (UMFC) prof. Robert Morawski (UMFC), prof. Jerzy Marchwiński.


Niedziela, 1.12.2019
Godz. 10–14
Kurs mistrzow­ski prof. Macieja Pikulskiego
Koncepcja i orga­ni­za­cja ad dr hab. Joanna Maklakiewicz

Niedziela, 1.12.2019 Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Konferencja
“Jedna kame­ra­li­sty­ka — róż­ne pro­fe­sje? Aspekty wyko­naw­stwa kame­ral­ne­go.”

10.00 Specyfika pra­cy pia­ni­sty z instru­men­ta­mi smycz­ko­wy­mi.
ad. dr hab. Monika Tarcholik (AM w Krakowie)

10.45 Kanon duetu for­te­pia­no­we­go w śred­nim i wyż­szym szkol­nic­twie
muzycz­nym w Polsce: teo­ria a pra­xis
mgr Michał Bruliński (Uniwersytet Warszawski oraz UMFC)

11.30 Józef Wieniawski, Artur Rubinstein, Piotr Anderszewski: pia­ni­ści
kom­plet­ni
Lech Dzierżanowski (IMIT)

12.15 Kameralistyka kom­po­zy­to­rów UMFC
ad. dr hab. Aldona Nawrocka

13.00 — Profesjonalne ocze­ki­wa­nia śpie­wa­ka wobec pia­ni­sty. Pianisty
wobec śpie­wa­ka. Relacje w peda­gog śpie­wu pia­ni­sta.
prof. dr hab. Ewa Biegas (AM w Katowicach) oraz prof. dr hab. Grzegorz
Biegas (AM w Katowicach)

13.45 Przerwa obia­do­wa

15.00 Poldovski, czy ostat­nie ogni­wo rodzin­nej tra­dy­cji?…
prof. dr hab.Grażyna Wota (AM we Wrocławiu)


15.45 Pianista na usłu­gach – wyma­ga­nia warsz­ta­to­we i arty­stycz­ne
pia­ni­sty kon­kur­so­we­go
dr hab. Marcin Sikorski (AM w Poznaniu)


16.30 Trio – kwar­tet – kwin­tet: rela­cje panu­ją­ce w więk­szych zespo­łach
wykł. Krzysztof Stanienda (UMFC)


17.15 Kwartet smycz­ko­wy – swo­iste stu­dium kame­ra­li­sty­ki
ad. dr hab. Marek Czech

18.00 Polska muzy­ka kame­ral­na XIX, i XX w.
dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC

Koncepcja i orga­ni­za­cja dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC 


ostatnia modyfikacja: 26/11/2019