WARSAW WIND ENSEMBLE CONDUCTING COMPETITION 2019

30/10/2019

W dniach 23 – 27 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w Warszawie odby­ła się pierw­sza edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su dla dyry­gen­tów orkiestr dętych Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition. Organizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Warsaw Wind Music.

Konkurs skła­dał się z trzech eta­pów, a w szran­ki sta­nę­ło 18 dyry­gen­tów z 11 kra­jów.

Uczestników oce­nia­ło jury pod prze­wod­nic­twem prof. dr hab. Szymona Kawalla – Dziekana Wydziału Dyrygentury Symfoniczno — Operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W jego skład weszli naj­wy­bit­niej­si pol­scy dyry­gen­ci orkiestr dętych: Jarosław Ignaszak – dyry­gent orkie­stry dętej Akademii Muzycznej w Krakowie i ppłk Adam Czajkowski – wie­lo­let­ni kapel­mistrz-dowód­ca Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego w Warszawie oraz dr Jarosław Praszczałek – peda­gog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, sekre­tarz jury oraz pomy­sło­daw­ca kon­kur­su. Jury w poszcze­gól­nych eta­pach zasi­li­li rów­nież kom­po­zy­to­rzy Tomasz Dudziński i Artur Słotwiński, któ­rych utwo­ry były wyko­ny­wa­ne przez uczest­ni­ków Konkursu.

Jury pod­kre­śli­ło wyso­ki poziom uczest­ni­ków co potwier­dził wer­dykt – przy­zna­nie dwóch pierw­szych miejsc ex equo. Tytuł lau­re­ata pierw­szej nagro­dy powę­dro­wał do Koreańczyka Kima Daehwana oraz Amerykanina Chrisa Davida Westovera. Drugie miej­sce zdo­był Japończyk Manataka Shibaoka. Na zakoń­cze­nie lau­re­aci Konkursu zady­ry­go­wa­li jesz­cze raz utwo­ra­mi wyko­ny­wa­ny­mi pod­czas eta­pu fina­ło­we­go.

Zwycięzcom przy­zna­ne zosta­ły nagro­dy w posta­ci kon­cer­tów z orkie­stra­mi dęty­mi w sezo­nie 2019/2020: Manataka Shibaoka zady­ry­gu­je Orkiestrą Wieniawa, Youth Warsaw Wind Orchestra popro­wa­dzi Kim Daehwan, a Chris David Westover wyko­na kon­cert z Orkiestrą Reprezentacyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kolejna edy­cja Konkursu zosta­ła ogło­szo­na na rok 2021.


ostatnia modyfikacja: 30/10/2019