TO JUŻ 200 LAT…

15/03/2020 17:00

200 YEARS ALREADY…

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas gita­ry UMFC dla upa­mięt­nie­nia wyda­nia pierw­sze­go pod­ręcz­ni­ka gita­ro­we­go w 1820 roku w Warszawie

Koncert Katedry Harfy, Gitary i Perkusji

 

W pro­gra­mie:

solo­wa i kame­ral­na muzy­ka gita­ro­wa

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19


ostatnia modyfikacja: 22/03/2020