KONCERT MUZYKI OPEROWEJ

22/03/2020 17:00

Koncert stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

W pro­gra­mie: arie i duety z arcy­dzieł świa­to­wej lite­ra­tu­ry

Opieka arty­stycz­na: prof. Robert Cieśla

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19


ostatnia modyfikacja: 22/03/2020