PROGRAMOWOŚĆ W TWÓRCZOŚCI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ LOUISA VIERNE’A ORAZ JEHANA ALAINA

23/03/2020 19:00

Koncert z okazji 150. rocznicy urodzin Louisa Vierne’a oraz 80. rocznicy śmierci Jehana Alaina

PROGRAMME MUSIC IN ORGAN AND CHAMBER WORKS BY LOUIS VIERNE AND JEHAN ALAIN

Concert for the 150th birthday anniversary of Louis Vierne and 80th death anniversary of Jehan Alain

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas orga­nów oraz zapro­szo­nych gości

 

Opieka arty­stycz­na: peda­go­dzy klas orga­nów

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19


ostatnia modyfikacja: 22/03/2020