POLSKA SONATA WIOLONCZELOWA

30/10/2019

W dniach 23 i 24 listo­pa­da w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, z ini­cja­ty­wy Dziekana Wydziału Instrumentalnego prof. dr. hab Tomasza Strahla, odbę­dzie się I Ogólnopolska Konferencja nauko­wo-arty­stycz­na pt. POLSKA SONATA WIOLONCZELOWA. Planowanym efek­tem kon­fe­ren­cji będzie zapo­zna­nie uczest­ni­ków z pol­ski­mi sona­ta­mi wio­lon­cze­lo­wy­mi pod­czas wykła­dów zna­ko­mi­tych wio­lon­cze­li­stów, nie­rzad­ko auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie inter­pre­ta­cji, ale tak­że samej wie­dzy, repre­zen­tu­ją­cych naj­więk­sze ośrod­ki muzycz­ne w Polsce.

W dru­gi dzień kon­fe­ren­cji pla­no­wa­ne jest zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tu, pod­czas któ­re­go publicz­ność będzie mogła posłu­chać oma­wia­nych sonat.

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu.

Bliższych infor­ma­cji udzie­la:

Mateusz Szmyt: mateusz.szmyt@chopin.edu.pl

Ewa Skardowska: ewa.skardowska@chopin.edu.pl

 

Program kon­fe­ren­cji


ostatnia modyfikacja: 13/11/2019