MUZYKA NOWA – NOWE TECHNOLOGIE

03/11/2019 17:00

NEW MUSIC – NEW TECHNOLOGIES

Marta Grzywacz per­for­mer­ka
Andrzej Kopeć kom­pu­ter
Sławomir Wojciechowski elek­tro­ni­ka
Paweł Krzaczkowski syn­te­za­to­ry ana­lo­go­we
Andrzej Karałow for­te­pian, elek­tro­ni­ka
Jerzy Przeździecki elek­tro­ni­ka
Rafał Zapała elek­tro­ni­ka
Marta Śniady elek­tro­ni­ka

Hashtag Ensemble:

            Ania Karpowicz flet

            Hubert Zemler per­ku­sja

            Wojciech Psiuk sak­so­fon

            Wojciech Błażejczyk gita­ra elek­trycz­na, gesto­fon

            Dominik Płociński  wio­lon­cze­la


Studenci Wydziału Instrumentalnego

W pro­gra­mie:

Andrzej KopećSławomir WojciechowskiWojciech BłażejczykAndrzej Karałow, Przemysław DanowskiRafał ZapałaMarta Śniady

 

Projekcja dźwię­ku: as. mgr Igor Szymański

Koordynacja, opie­ka arty­stycz­na: ad. dr Wojciech Błażejczyk

 

Program

Afisz

 

Dofinansowano ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho­dzą­cych z Funduszu Promocji Kultury w ramach pro­gra­mu „Zamówienia kom­po­zy­tor­skie”, reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca 

Współorganizacja kon­cer­tu — Sfera Harmonii-Fundacja Inicjatyw Artystycznych

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 30/10/2019