INTERAKTYWNIE 5.0

10/02/2020 19:00

Międzywydziałowy Wieczór Ruchu i Dźwięku

INTERACTIVE 5.0

Inter-Department Sound and Motion Evening

 

RE/fleksje. RE/interpretacje. RE/orientacje czy­li hap­pe­ning z pamię­cią w tle

Wykonawcy: stu­den­ci i absol­wen­ci Wydziału Kompozycji, Wydziału Tańca, Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki; oraz zespół „Violinofonica”

 

Motus 50 + czy­li rein­ter­pre­ta­cja spek­ta­klu Motus Animi Continuus

Choreografia i reży­se­ria: Ewa Wycichowska

Wykonawcy: Małgorzata Matuszewska, Agnieszka Noster, Iwona Olszowska, Jacek Krawczyk,
Krzysztof Raczkowski oraz Aldona Nawrocka

Muzyka: Marin Marais, Fryderyk Chopin, Aldona Nawrocka

Video: Daniel Stryjecki 

 

Opieka peda­go­gicz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska 

Realizacja dźwię­ku: mgr Andrzej Kopeć

Koordynator: ad. dr Aldona Nawrocka / Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur (przy Katedrze Edukacji Muzycznej)


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019