I Międzynarodowe Dni Improwizacji Organowej w Warszawie

18/10/2019

Katedra Muzyki Kościelnej zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w I Międzynarodowych Dniach Improwizacji Organowej. Wydarzenie będzie mia­ło miej­sce w dniach 3–5 listo­pa­da 2019 roku.

Szczegółowy pro­gram kon­fe­ren­cji znaj­du­je się na załą­czo­nym afi­szu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 18/10/2019