DZIEŃ OTWARTY UMFC

07/03/2020 10:00

Open Day at the Chopin University of Music

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, podob­nie jak więk­szość uczel­ni, raz w roku w spo­sób szcze­gól­ny otwie­ra swo­je drzwi dla kan­dy­da­tów na stu­dia. Zgodnie z przy­ję­tym zwy­cza­jem w tym dniu wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni mogą uzy­skać wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce ter­mi­nów egza­mi­nów wstęp­nych i same­go pro­ce­su rekru­ta­cji, jak rów­nież ist­nie­je moż­li­wość odby­cia bez­płat­nych kon­sul­ta­cji w nie­mal wszyst­kich spe­cjal­no­ściach.

Like most higher edu­ca­tion insti­tu­tions, the Fryderyk Chopin University of music annu­al­ly opens its doors to can­di­da­tes for stu­dy. According to tra­di­tion, on this day any­one can acqu­ire  com­ple­te infor­ma­tion regar­ding the dates of entran­ce exams and the enrol­ment pro­ces itself; the­re is also an oppor­tu­ni­ty to have free con­sul­ta­tions for near­ly all spe­cial­ties.

 

Dla kan­dy­da­tów na stu­dia wszyst­kich spe­cjal­no­ści, ale nie tyl­ko… Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina gorą­co zapra­sza zarów­no kan­dy­da­tów na stu­dia, jak rów­nież wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy chcie­li­by poznać ofer­tę i nie­zwy­kłą atmos­fe­rę naszej Uczelni.

W pro­gra­mie Dnia Otwartego znaj­du­ją się:
— bez­płat­ne kon­sul­ta­cje z peda­go­ga­mi,
— kil­ka­na­ście wyjąt­ko­wych pre­zen­ta­cji arty­stycz­nych,
— otwar­te pia­ni­stycz­ne kur­sy mistrzow­skie dla kan­dy­da­tów (wyma­ga­ne zgło­sze­nie – szcze­gó­ły już wkrót­ce!),
— spo­tka­nia z wykła­dow­ca­mi oraz
— infor­ma­cje o egza­mi­nach wstęp­nych.

Czekamy na Ciebie. Przyjdź, zobacz, posłu­chaj i zostań z nami!
Udział we wszyst­kich wyda­rze­niach jest bez­płat­ny!

Szczegóły na stro­nie wyda­rze­nia (facebook.com)

Pobierz Harmonogram wyda­rze­nia [pdf]

Informacje o rekru­ta­cji do Szkoły Doktorskiej

Informator dla kan­dy­da­tów na stu­dia: Informator [pdf]


ostatnia modyfikacja: 06/03/2020