Dyplomatorium

14/10/2019 12:00 — 13:30

 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran zapra­sza na uro­czy­ste wrę­cze­nie dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów absol­wen­tom z roku aka­de­mic­kie­go 2018/2019.

Od 2017 roku absol­wen­ci naszej Uczelni bio­rą udział w uro­czy­stym wrę­cze­niu dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów. Choć for­ma tej uro­czy­sto­ści ma cha­rak­ter nie­co mniej for­mal­ny, to z pew­no­ścią dla każ­de­go absol­wen­ta jest wyda­rze­niem peł­nym rado­ści i dumy, wzbo­ga­co­nym nutą nostal­gii, któ­ra towa­rzy­szy wszyst­kim obec­nym.

W tym roku aka­de­mic­kim Dyplomatorium oraz uro­czy­stość oko­licz­no­ścio­wa zwią­za­na ze świę­tem KEN odbę­dzie się 14 paź­dzier­ni­ka o godz. 12:00 w Sali Koncertowej UMFC.

Fotoreportaż


ostatnia modyfikacja: 15/10/2019