DHARMA

18/11/2019 19:00

Koncert na zakończenie ogólnopolskiej konferencji Antropologiczne Podstawy Muzyki II

Concert closing the all-Poland conference entitled “Anthropological Fundamentals of Music 2”

 

Andrzej Brzoska reży­se­ria dźwię­ku

Leszek Lorent, Tamara Kurkiewicz, Michał Bator, Jan Gralla per­k­su­ja

Ignacy Zalewski dyry­gent

Zespół Chopin University Modern Ensamble

 

W pro­gra­mie:

Marcin BłażewiczDharma na 4 per­ku­sje i live elec­tro­nics (pra­wy­ko­na­nie, utwór dofi­nan­so­wa­ny z pro­gra­mu Priorytet — Zamówienia Kompozytorskie IMIT) oraz utwo­ry stu­den­tów — uczest­ni­ków przed­mio­tu Praktyka Wykonawcza Muzyki Nowej 

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Leszek Lorent


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019