Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka – „Mazowsze” ogłasza nabór do pierwszej edycji!

27/09/2019

Zespół „Mazowsze” zapra­sza wszyst­kie uzdol­nio­ne wokal­nie oso­by do udzia­łu w pierw­szej edy­cji Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Wydarzenie będzie wyjąt­ko­we, ponie­waż przed­mio­tem rywa­li­za­cji kon­kur­so­wej sta­ną się utwo­ry „Mazowsza” – uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję zmie­rzyć się z tak zna­ny­mi kom­po­zy­cja­mi jak „Dwa ser­dusz­ka” czy „Ej, prze­le­ciał pta­szek”. Pierwsza edy­cja Konkursu odbę­dzie się jesie­nią 2019 roku. Laureatów pozna­my 26 paź­dzier­ni­ka 2019.

Kim był patron Konkursu Stanisław Jopek? Genialny soli­sta Zespołu „Mazowsze” uro­dził się w 1935 roku we Lwowie. Słynął z cha­ry­zmy sce­nicz­nej i z wyjąt­ko­we­go gło­su – teno­ru o bary­to­no­wym zabar­wie­niu.

Z począt­ku nie prze­pa­dał za folk­lo­rem, wolał muzy­kę poważ­ną. Jak to się sta­ło, że zna­lazł się w zespo­le Sygietyńskich? – Decyzja przy­szła po pio­sen­ce (była to chy­ba melo­dia „Cyt, cyt”), śpie­wa­nej przez chór „Mazowsza” na pró­bie. Mój zachwyt wzbu­dzi­ło nie tyl­ko brzmie­nie, ale i wyra­zi­stość każ­de­go sło­wa. Pomyślałem, że tak nie zaśpie­wa żaden chór ope­ro­wy – opo­wia­dał w jed­nym z wywia­dów.

Szczegółowe infor­ma­cje moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej lub fan­pa­ge­’u kon­kur­su.

Kontakt:

Katarzyna Pasieczna
Rzecznik pra­so­wy Zespołu „Mazowsze”
tel. 605 501 771

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2
05–805 Otrębusy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 27/09/2019