KLAWESYN W WIELU ODSŁONACH – OD MUZYKI DAWNEJ DO PRAWYKONAŃ MUZYKI NAJNOWSZEJ

27/10/2019 17:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Koncert w 140. rocznicę urodzin Wandy Landowskiej i 80. rocznicę urodzin Elżbiety Chojnackiej – dwóch wybitnych polskich klawesynistek, towarzyszący IX Sesji naukowej Muzyka klawesynowa w UMFC „Wanda Landowska i jej rola w odrodzeniu muzyki klawesynowej w XX wieku”

 

HARPSICHORD IN MANY GUISES – FROM EARLY MUSIC TO PREMIERE PERFORMANCES OF THE NEWEST MUSIC

Concert on the 140th birthday anniversary of Wanda Landowska and 80th birthday anniversary of Elżbieta Chojnacka, two outstanding Polish harpsichordists, accompanying the 9th Academic Session Harpsichord Music at the FCUM entitled “Wanda Landowska and her role in the rebirth of harpsichord music in the 20th century”

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas kla­we­sy­nu, wykła­dow­ców i zapro­szo­nych gości

 

W pro­gra­mie m.in.:

Domenico Scarlatti, Grant McLachlan, Jean Francaix

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC


ostatnia modyfikacja: 13/09/2019