Rękopisy śp. prof. dra hab. Stanisława Moryto wzbogaciły zbiory Biblioteki UMFC

26/09/2019

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż 23 wrze­śnia 2019 r. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina otrzy­mał z rąk p. Beaty Moryto zbiór ręko­pi­sów Rektora naszej Uczelni śp. prof. dra hab. Stanisława Moryto. Jesteśmy wdzięcz­ni i dum­ni, że doro­bek tak zna­ko­mi­te­go człon­ka naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej wzbo­ga­ci cen­ne zbio­ry naszej Biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 26/09/2019