Zmarła dr hab. Małgorzata Szpinalska, prof. UMFC

20/08/2019

Z ogrom­nym żalem zawia­da­mia­my, że w 29 lip­ca 2019 r., w wie­ku 74 lat ode­szła od nas śp. dr hab. Małgorzata Szpinalska, prof. UMFC — pia­nist­ka, peda­gog, absol­went­ka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dziekan i pro­dzie­kan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Wychowawca wie­lu poko­leń uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży. Wielokrotnie wyróż­nia­na Nagrodą Rektora. Odznaczona Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 

Rodzinie i wszyst­kim bli­skim Pani Profesor, skła­da­my naj­szczer­sze wyra­zy współ­czu­cia.

Rektor i Społeczność Akademicka UMFC

***

Uroczystości pogrze­bo­we Profesor Małgorzaty Szpinalskiej odbę­dą się 23 sierp­nia o godz. 13:00 w koście­le pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, po któ­rym nastą­pi odpro­wa­dze­nie Zmarłej do gro­bu rodzin­ne­go na cmen­tarz miej­sco­wy.

 


ostatnia modyfikacja: 10/09/2019