Zuzanna Całka otrzymała pierwszą nagrodę podczas Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Transatlantyk

25/07/2019

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że nasza absol­went­ka — Zuzanna Całka, otrzy­ma­ła pierw­szą nagro­dę pod­czas Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Transatlantyk! 

Dwuetapowy kon­kurs pole­gał na stwo­rze­niu muzy­ki do kil­ku­mi­nu­to­wej ani­ma­cji, któ­rą oglą­da się po raz pierw­szy tuż przed wyj­ściem na sce­nę. To jedy­ny tego rodza­ju kon­kurs kom­po­zy­cji natych­mia­sto­wej na świe­cie.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

Szczegółowe infor­ma­cje na stro­nie orga­ni­za­to­ra kon­kur­su.


ostatnia modyfikacja: 25/07/2019