ANKIETA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.

12/07/2019

 

Okres spra­woz­daw­czy: 1 stycz­nia – 30 czerw­ca 2019 r.

Ankiety nale­ży prze­słać w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: ankieta@chopin.edu.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 20 sierp­nia 2019 r.
Nabór doty­czy pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych na sta­no­wi­skach badaw­czych i badaw­czo-dydak­tycz­nych (asy­stent, adiunkt, pro­fe­sor UMFC i pro­fe­sor).

W tema­cie maila pro­si­my podać: Imię, Nazwisko, NAZWA KATEDRY.

UWAGA!
Obecny nabór obej­mu­je 7 róż­nych typów ankiet zgod­nie ze spe­cjal­no­ścia­mi w sztu­kach muzycz­nych:

  1. KOMPOZYCJA /plik do pobra­nia/
  2. TEORIA MUZYKI / PUBLIKACJE /plik do pobra­nia/
  3. DYRYGENTURA /plik do pobra­nia/
  4. INSTRUMENTALISTYKA /plik do pobra­nia/
  5. WOKALISTYKA /plik do pobra­nia/
  6. REŻYSERIA DŹWIĘKU /plik do pobra­nia/
  7. CHOREOGRAFIA I TANIEC /plik do pobra­nia/

Pracownicy badaw­czo-dydak­tycz­ni mają moż­li­wość wypeł­nie­nia jed­nej lub wię­cej ankiet, w zależ­no­ści w jakich spe­cjal­no­ściach pro­wa­dzą dzia­łal­ność arty­stycz­ną oraz publi­ka­cyj­ną. Np. publi­ka­cje zgła­sza­my w ANKIECIE nr 2 TEORIA MUZYKI / PUBLIKACJE 

WAŻNA INFORMACJA: W obrę­bie poje­dyn­czej ankie­ty nale­ży wpi­sać NIE WIĘCEJ NIŻ CZTERY OSIĄGNIĘCIA w danej gru­pie osią­gnięć.

Złożenie ANKIETY jest obo­wiąz­kiem warun­ku­ją­cym moż­li­wość otrzy­ma­nia kate­go­rii nauko­wej oraz dal­sze­go otrzy­my­wa­nia przez UMFC środ­ków na naukę.

Pracownicy badaw­czo-dydak­tycz­ni, któ­rzy w okre­sie ewa­lu­acyj­nym nie wyka­żą osią­gnięć będą zali­cze­ni do LICZBY N-zero, co może skut­ko­wać obni­że­niem dota­cji dla całej uczel­ni.

W razie wąt­pli­wo­ści przy uzu­peł­nia­niu ankiet pro­si­my o kon­takt z Działem Nauki w godz. 09:00 – 15:00  (e-mail: ankieta@chopin.edu.pl, tel. wew. 237, 345).


ostatnia modyfikacja: 01/10/2019