Pierwsze zebranie Rady Uczelni

14/06/2019

W wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że dziś (14.06.2019 r.) po raz pierw­szy zebra­ła się Rada Uczelni w skła­dzie:

dr Artur Szklener — Przewodniczący Rady; 
Adam Balas;
Janusz Marynowski
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka;
prof. dr hab. Witold Osiński;
dr Miłosz Bembinow;
stud. Mateusz Banasiuk — Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UMFC.

Do naj­waż­niej­szych zadań Rady nale­żeć będzie: opi­nio­wa­nie pro­jek­tu stra­te­gii uczel­ni; opi­nio­wa­nie pro­jek­tu sta­tu­tu; moni­to­ro­wa­nie gospo­dar­ki finan­so­wej uczel­ni; moni­to­ro­wa­nie zarzą­dza­nia uczel­nią; wska­zy­wa­nie kan­dy­da­tów na rek­to­ra, po zaopi­nio­wa­niu przez senat oraz opi­nio­wa­nie spra­woz­da­nia z reali­za­cji stra­te­gii uczel­ni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 14/06/2019