Zespół Cuore Piano Trio laureatem programu IMiT „Scena dla Muzyki Polskiej”

27/05/2019
 
Miło nam poin­for­mo­wać, że człon­ko­wie zespo­łu Cuore Piano Trio z kla­sy kame­ra­li­sty­ki Prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz, w skła­dzie: 
 
Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce
Jadwiga Roguska — wio­lon­cze­la
Szymon Ogryzek — for­te­pian
 
zosta­li lau­re­ata­mi pro­gra­mu IMiT „Scena dla Muzyki Polskiej”. Projekt zna­lazł się pośród 8 zwy­cię­skich ze 103 zło­żo­nych wnio­sków. Sukces ten zaowo­cu­je wyko­na­niem 3 peł­nych reci­ta­li w sezo­nie arty­stycz­nym 2019/2020 w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. 
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

ostatnia modyfikacja: 27/05/2019