Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019

24/05/2019
Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019 to pierw­sza edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su dla dyry­gen­tów orkiestr dętych, któ­ry odbę­dzie się w Warszawie.
 

Jest to dru­gi tego typu kon­kurs w Europie. Jego reali­za­cja wią­że się z coraz więk­szą licz­bą absol­wen­tów spe­cjal­no­ści dyry­gen­tu­ra orkiestr dętych aka­de­mii muzycz­nych w całej Europie i na świe­cie.

Konkurs ma cha­rak­ter otwar­ty – zaadre­so­wa­ny jest dla wszyst­kich dyry­gen­tów orkiestr dętych bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych.

Dyrygenci popro­wa­dzą reno­mo­wa­ne war­szaw­skie orkie­stry dęte. Będą oce­nia­ni przez pro­fe­sjo­nal­ne jury, któ­re­go prze­wod­ni­czą­cym jest prof. dr hab. Szymon Kawalla.

Organizatorem kon­kur­su jest Stowarzyszenie Warsaw Wind Music.

W Międzynarodowym Warszawskim Konkursie Dyrygentów Orkiestr Dętych Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019 weź­mie udział 21 dyry­gen­tów z 12 kra­jów!

Prezentujemy peł­ną listę uczest­ni­ków Konkursu:

 • Bąk Wiktor (Polska)
 • Caruso Mirko (Włochy)
 • Chang Jinwon (Australia)
 • Chmielek – Korbut Justyna (Polska)
 • Claverie Thomas (Francja)
 • Daehwan Kim (Korea Południowa)
 • Diaz David Llano (Hiszpania)
 • Isherwood Nicholas (USA / Francja)
 • Leoi Shaun (Singapur)
 • Lim Kang (Korea Południowa)
 • Łopacki Marcin Piotr (Polska)
 • Madziar Krzysztof (Polska)
 • Matias Jose Ignacio Petit (Hiszpania)
 • Muntian Elina (Ukraina)
 • Oh Hyun Kwon (Korea Południowa)
 • Sawicka Magdalena (Polska)
 • Shibaoka Manataka (Japonia)
 • Tabor Anna Maria (Wielka Brytania)
 • Watahiki Junichiro (Japonia)
 • Westover Chris David (USA)
 • Yang Shu Han (Tajwan)

Pierwszy etap Konkursu już 23 paź­dzier­ni­ka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona inter­ne­to­wa kon­kur­su

 


ostatnia modyfikacja: 17/10/2019