KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC

27/05/2019 19:00

 

KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC

Specjalność: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca

Spektakl w wyko­na­niu uczniów ogól­no­kształ­cą­cych szkół bale­to­wych, stu­den­tów spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca oraz zapro­szo­nych gości.

Opieka arty­stycz­na: prof. dr. hab. Ewa Wycichowska, dr hab. Zofia Rudnicka

Organizator — Wydział, Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Współorganizator — Opera Narodowa

Sala Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej 
Plac Teatralny 1

 

 

 

 

 

Program

Bezpłatne kar­ty wstę­pu zosta­ną udo­stęp­nio­ne w UMFC na dwa tygo­dnie przed kon­cer­tem.


ostatnia modyfikacja: 27/05/2019