Archive for Kwiecień, 2019

12/04/2019

Michał Rajewski (baryton) zdobywcą II nagrody w kategorii śpiew solowy oraz nagrody specjalnej w XVI Międzynarodowym Konkursie SUC w Rozomberku na Słowacji

Miło nam poin­for­mo­wać, że Michał Rajewski (bary­ton), stu­dent : II roku stu­diów magi­ster­skich (Wydział V, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka chó­ral­na) , kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go dr hab. Piotra Olecha oraz I roku stu­diów magi­ster­skich (Wydział IV, spe­cjal­ność śpiew solo­wy — muzy­ka daw­na) kla­sa śpie­wu solo­we­go prof. Jadwigi Rappe, otrzy­mał II nagro­dę w kate­go­rii śpiew solo­wy oraz Nagrodę Specjalną za inter­pre­ta­cję utwo­ru Ave Maria Józefa Świdra w XVI Międzynarodowym Konkursie SUC w Rozomberku  na Słowacji.

Nagrodę Indywidualną otrzy­mał tak­że pia­ni­sta Piotr Kozłowski — stu­dent I rok stu­diów magi­ster­skich kla­sa kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej kla­sa prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej — za “Imponujący Akompaniament Fortepianowy”.

 

 

 

 

 

 

 

11/04/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk muzycznych mgr Anny Piotrowskiej

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej w dzie­dzi­nie sztuk muzycz­nych mgr Anny Piotrowskiej

11/04/2019

Kwestionariusz — Informacja o działalności pedagogicznej w latach 2017–2018

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kwe­stio­na­riu­szem zwią­za­nym Informacji o dzia­łal­no­ści peda­go­gicz­nej w latach 2017–2018.

Kwestionariusz

10/04/2019

Marcin Molski laureatem II miejsca w VI Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Wejherowie

Miło nam poin­for­mo­wać, że Marcin Molski — stu­dent w kla­sie kom­po­zy­cji dra hab. Aleksandra Kościowa, prof. UMFC — zajął II miej­sce w VI Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Wejherowie.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/04/2019

Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej zapraszam na studia!

Serdecznie zapra­sza­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/04/2019

Duet Ewa Bemowska (harfa) i Wojciech Sojka (skrzypce) zdobywcami nagród na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasi Studenci — Ewa Bemowska (har­fa) i Wojciech Sojka (skrzyp­ce) zosta­li lau­re­ata­mi 2, miej­sca w Konkursie wyko­naw­ców w kate­go­rii stu­denc­kiej, 1. miej­sca w Konkursie Prawykonań za pra­wy­ko­na­nie kom­po­zy­cji Wojciecha Sojki (nagro­da wyko­naw­cza), 1. miej­sca ex aequo za naj­lep­szą kom­po­zy­cję (nagro­da kom­po­zy­tor­ska), nagro­dy spe­cjal­nej Polskiego Radia za wyko­na­nie kom­po­zy­cji Wojciecha Sojki na kon­cer­cie w NOSPR oraz Grand Prix ex aequo za całość przy­go­to­wa­nia zespo­łu.

Przygotowanie zespo­łu: ad. dr Marek Czech

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

9/04/2019

IL TRESPOLO TUTORE (DUX) w wykonaniu studentów UMFC z nagrodą Pizzicato Supersonic Award

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że DVD „Il Trespolo tuto­re” z udzia­łem naszych Studentów otrzy­ma­ło nagro­dę Supersonic maga­zy­nu Pizzicato.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

Entdeckung, humo­rvoll und gekonnt aufbe­re­itet
8/04/2019

Daniel Mieczkowski zwycięzcą konkursu Pro Bohemia 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/04/2019

Budzyńska-Ogryzek Duo laureatami I MIEJSCA w kategorii zespoły kameralne podczas International Music Competition 2019 w Bośni i Hercegowinie

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasi Studenci — Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek — jako Budzyńska-Ogryzek Duo zosta­li lau­re­ata­mi I MIEJSCA w kate­go­rii zespo­ły kame­ral­ne pod­czas International Music Competition 2019 w Bośni i Hercegowinie. Jako nagro­dy spe­cjal­ne arty­stom przy­zna­no nam rów­nież I MIEJSCE (każ­de­mu indy­wi­du­al­nie) — Award of Excellence.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

8/04/2019

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy sali 420 wraz z nadaniem im. Andrzeja Rakowskiego

W dniu 3 kwiet­nia 2019 roku odby­ło się uro­czy­ste, otwar­te posie­dze­nie Rady Wydziału Reżyserii Dźwięku zwią­za­ne z odsło­nię­ciem pamiąt­ko­wej tabli­cy przy sali 420. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina sali tej zosta­ło nada­ne imię Profesora Andrzeja Rakowskiego, Rektora UMFC w latach 1982–1987, zało­ży­cie­la (1968 r.) i wie­lo­let­nie­go Kierownika Katedry Akustyki Muzycznej. (wię­cej…)