Archive for Marzec, 2019

26/03/2019

Marcin Pękala laureatem I Międzynarodowego V Ogólnopolskiego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w Turznie

Marcin Pękala zdo­był I miej­sce w I Międzynarodowym V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie  stu­dent  kla­sy for­te­pia­nu prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj i ad. dr Konrada Skolarskiego.

Wyróżnienie otrzy­ma­ła  Aleksandra Komninou — stu­dent­ka kla­sy for­te­pia­nu wykł. Karola Radziwonowicz.

Dyplom

25/03/2019

Nagrody na AES w Dublinie

Studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku zaję­li czo­ło­we miej­sca w kon­kur­sie “Sound for visu­al media” na Audio Enginering Society w Dublinie:

Ewa Majcherczyk i Szymon Nawrocki — zło­ty medal

Natalia Lubowiecka — srebr­ny medal

Michał Wilczewski — brą­zo­wy medal

 

 

 

 

 

 

 

25/03/2019

„…Choć doleciał Dedal…”. Pierwszy koncert z cyklu „Interpretacje muzyki współczesnej”

11/04/2019 19:00

 

Koncert z cyklu „Interpretacje muzy­ki współ­cze­snej”

11 kwiet­nia 2019, godz. 19:00, Sala Koncertowa UMFC

 

W pro­gra­mie:

Robert Kurdybacha – „Pejzaże”  na klar­net i for­te­pian (1994)  

Zygmunt Krauze – „Tryptyk”  na for­te­pian solo (1964)  

Paweł Mykietyn – „…Choć dole­ciał Dedal…” na for­te­pian, klar­net i wio­lon­cze­lę (1990)  

Weronika Ratusińska – „Amarcord”  na skrzyp­ce z delay­em i for­te­pian (2000)  

Charles Ives – Pieśń  „Majority”  na głos i for­te­pian (1921)  

Paweł Mykietyn – „Epifora” na for­te­pian i taśmę (1996)  

 

Wykonawcy:

Aleksandra Bednarczyk   skrzyp­ce

Alicja Gala  śpiew

Igor Kret  for­te­pian

Wiktoria Krużyk   klar­net

Maria Leszczyńska   wio­lon­cze­la

Piotr Loranc   for­te­pian

Paweł Popko   for­te­pian

Piotr Thieu Quang   klar­net

Tomasz Zając   for­te­pian

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Iwona Mironiuk

 

Afisz

22/03/2019

Benefis prof. Elżbiety Dastych-Szwarc

22/03/2019 18:00

Wykonawcy

Absolwenci i przy­ja­cie­le

W pro­gra­mie

Muzyka kame­ral­na z fle­tem w roli głów­nej

 

Program

21/03/2019

I Ogólnopolski Konkurs Miniatur skrzypce — altówka — wiolonczela — kontrabas

W dniach 14–19 maja w Zamościu odbę­dzie Ogólnopolski Konkurs Miniatur dla instru­men­tów smycz­ko­wych. Zapraszamy do udzia­łu w kon­kur­sie.

Szczegółowe infor­ma­cje na stro­nie: www.konkursminiatur.pl 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/03/2019

VI Puckie Interpretacje Muzyki

W dniach 29 kwiet­nia — 4 maja  zapra­sza­my do udzia­łu w kur­sie VI Puckie Interpretacje Muzyki w dys­cy­pli­nach: flet, for­te­pian, gita­ra, akor­de­on, śpiew solo­wy, skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, zespo­ły kame­ral­ne, mul­tiin­stru­men­tal­ne zaję­cia z pod­staw impro­wi­za­cji Jazzowej.

Szczegóły na stro­nie www.pimkurs.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

20/03/2019

Wokół Antona Heillera — konteksty muzyki organowej XX wieku

Katedra Organów i Klawesynu zapra­sza na Międzynarodową Konferencję Naukową.

Kierownik pro­jek­tu — dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC.

Szczegółowy pro­gram znaj­du­je się na załą­czo­nym pro­gra­mie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/03/2019

Badania audiometryczne dla kandydatów na kierunek reżyseria dźwięku

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na kie­ru­nek reży­se­ria dźwię­ku wyko­ny­wa­ne są w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC

Badania pro­wa­dzo­ne są w dniach: 25 mar­ca, 15 kwiet­nia, 25 maja, 27 maja, 8 czerw­ca 2019 w godzi­nach 09:00–15:00 (daty mogą ulec zmia­nie!).

Badanie jest bez­płat­ne i trwa ok. 40 minut.

Termin bada­nia nale­ży uzgod­nić tele­fo­nicz­nie pod nume­rem (22) 2789 283 (Dziekanat Wydziału Reżyserii Dźwięku). Zapisy pro­wa­dzo­ne są codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku.

Prosimy o przy­by­cie ok. 10 minut przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem. W cią­gu doby poprze­dza­ją­cej bada­nie nale­ży uni­kać eks­po­zy­cji na gło­śne dźwię­ki (rów­nież muzycz­ne). Wymagany jest dobry ogól­ny stan zdro­wia – nie­któ­re dole­gli­wo­ści lub przyj­mo­wa­ne leki mogą wpły­nąć nega­tyw­nie na wyni­ki bada­nia. Osoby, któ­re w prze­szło­ści mia­ły już wyko­ny­wa­ne bada­nia audio­me­trycz­ne pro­szo­ne są o zabra­nie wyni­ków ze sobą.

Zachęcamy do sko­rzy­sta­nia z wcze­śniej­szych ter­mi­nów.

20/03/2019

Badania słuchu dla kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku w roku akademickim 2018/2019

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na Wydział Reżyserii Dźwięku wyko­ny­wa­ne są w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC. (wię­cej…)

19/03/2019

Wyniki naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich UMFC w roku 2019.

Wyniki nabo­ru wniosków o przy­zna­nie środków finan­so­wych na pro­jek­ty Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich UMFC w roku 2019.