Wybory do Rady Doskonałości Naukowej – informacje dla osób głosujących posiadających stopień doktora lub tytuł profesora

15/03/2019

W związ­ku z wybo­ra­mi do Rady Doskonałości Naukowej, Senat Uczelni pod­jął uchwa­łę w  spra­wie kan­dy­da­tów UMFC do prac we wspo­mnia­nym gre­mium.

Senat udzie­lił popar­cia:

- prof. dr. hab. Pawłowi Łukaszewskiemu z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

- prof. dr. hab. Krystianowi Kiełbowi z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

- prof. zw. Piotrowi Kusiewiczowi z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Do 9 kwiet­nia br. zosta­ną spo­rzą­dzo­ne listy osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia (posia­da­ją­ce sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go lub tytuł pro­fe­so­ra).

Zawiadomienie upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia o wybo­rach wraz z infor­ma­cją o spo­so­bie gło­so­wa­nia nastą­pi do 11 kwiet­nia br.

Głosowanie roz­pocz­nie się 12 kwiet­nia br. i zakoń­czy 30 kwiet­nia br.

 Głosowanie odby­wać się będzie wyłącz­nie poprzez elek­tro­nicz­ny sys­tem wybor­czy RDN: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home

W związ­ku z powyż­szym, od 1 mar­ca do 1 kwiet­nia każ­da oso­ba upraw­nio­na do gło­so­wa­nia będzie mogła:

Prosimy Państwa o wery­fi­ka­cję danych, a w szcze­gól­no­ści adre­sów  mailo­wych zapi­sa­nych w sys­te­mie. Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że kon­to pocz­to­we, któ­re może zostać potwier­dzo­ne przez uczel­nię, powin­no znaj­do­wać się w dome­nie chopin.edu.pl

Indywidualny dostęp do kart wybor­czych zosta­nie prze­ka­za­ny dro­gą mailo­wą oso­bom znaj­du­ją­cym się na osta­tecz­nej liście osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia, spo­rzą­dzo­nej przez komi­sję wybor­czą po uwzględ­nie­niu wyni­ków wery­fi­ka­cji danych osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia.

Głosowanie w wybo­rach na człon­ków Rady Doskonałości Naukowej prze­pro­wa­dza się odręb­nie dla każ­dej dys­cy­pli­ny. Osoba upraw­nio­na do gło­so­wa­nia w ramach danej dys­cy­pli­ny będzie mogła oddać głos na nie wię­cej niż trzech kan­dy­da­tów.


ostatnia modyfikacja: 19/03/2019