Konferencja Startup Art

1/03/2019

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej we współ­pra­cy ze Startup Academy. Formuła pro­gra­mu Startup Art  ma na celu pro­mo­wa­nie wśród naszych Studentów i Doktorantów waż­nych aspek­tów współ­cze­snej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej, szcze­gól­nie w zakre­sie auto­pro­mo­cji oraz zdo­by­wa­nia jak naj­szer­szych kom­pe­ten­cji z pogra­ni­cza mar­ke­tin­gu i biz­ne­su. W kon­fe­ren­cji wezmą udział pre­le­gen­ci zna­ni w świe­cie sztu­ki, któ­rych reko­men­du­je Startup Academy.

Więcej szcze­gó­łów już wkrót­ce na:

www.facebook.com/UMFCWARSZAWA/

oraz

www.facebook.com/startupacademyPL/


ostatnia modyfikacja: 01/03/2019