Nasi Laureaci Nagrody Fryderyk 2019

13/03/2019

Miło nam poin­for­mo­wać, że czte­ry pły­ty z udzia­łem naszych Pedagogów zdo­by­ły nagro­dę Fryderyk 2019!

W kate­go­rii Album — Roku Muzyka Kameralna zwy­cię­żył „Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater, Paweł Łukaszewski – Luctus Mariae”, wyda­ny przez Chopin University Press.

 

 

W kate­go­rii Album Roku — Muzyka Recital Solowy nagro­dę otrzy­mał “Hidden Violin”, Janusz Wawrowski, Jose Galliardo”, Warner Classic.

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcą w kate­go­rii Album Roku — Muzyka Symfoniczna i Koncertująca został: “Błażewicz, Łukaszewski, Czarnecki. Polskie kon­cer­ty współ­cze­sne”, Marcin Dylla, Paweł Gusnar, Jakub Jakowicz, Tomasz Strahl, Filharmonia Kameralna w Łomży, Jan Miłosz Zarzycki, DUX Recording Producers.

 

 

 

 

 

 

 

Fryderyka w kate­go­rii Album Roku — Muzyka Współczesna otrzy­mał album “SUPERNOVA” Atom String Quartet i Chrystian Danowicz — wspa­nia­ły instru­men­ta­li­sta i wio­dą­cy jaz­zo­wy kwar­tet smycz­ko­wy absol­wen­tów naszej Uczelni, NFM Recordings.

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim lau­re­atom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!


ostatnia modyfikacja: 13/03/2019