Archive for Luty, 2019

25/02/2019

Perły Tańca 2019

Perły Tańca 2019

Z rado­ścią infor­mu­je­my!

W kate­go­rii Nagrody im. Janiny Jarzynówny-Sobczak, przy­zna­wa­nej wybit­nym peda­go­gom, dzien­ni­ka­rzom, teo­re­ty­kom i pro­mo­to­rom sztu­ki tań­ca nomi­na­cję otrzy­ma­ły prof. UMFC dr hab. Beata Książkiewicz oraz mgr Jagoda Ignaczak.

W kate­go­rii Nagrody im.  Olgi Sawickiej, przy­zna­wa­nej uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży w wie­ku 16–20 lat nomi­no­wa­no Paulinę Bidzińską stu­dent­kę II roku spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa.

Konkurs Perły Tańca po raz pierw­szy orga­ni­zo­wa­ny jest przez Instytut Muzyki i Tańca. Pomysłodawcą kon­kur­su jest Bożena Kociołkowska, pri­ma­ba­le­ri­na Teatru Wielkiego w Warszawie, peda­gog oraz Prezes Fundacji Sztuki Tańca.  Nagrody przy­zna­wa­ne są w sze­ściu kate­go­riach. Nagroda im. Leona Wójcikowskiego przy­zna­wa­na jest za cało­kształt pra­cy arty­stycz­nej, szcze­gól­ne zasłu­gi dla sztu­ki tań­ca, w tym za wybit­ne kre­acje sce­nicz­ne lub cho­re­ogra­ficz­ne. Nagroda im. Bronisławy Niżyńskiej przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szy pol­ski spek­takl tanecz­ny. Nagroda im. Barbary Bittnerówny, przy­zna­wa­na jest za wybit­ną kre­ację sce­nicz­ną /rolę tanecz­ną. Nagroda im. Conrada Drzewieckiego przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szy debiut tanecz­ny na sce­nach zawo­do­wych teatrów ope­ro­wo-bale­to­wych i samo­dziel­nych zespo­łów arty­stycz­nych. Nagroda im. Olgi Sawickiej przy­zna­wa­na jest uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży w wie­ku 16–20 lat. Nagroda im. Janiny Jarzynówny-Sobczak, przy­zna­wa­na jest wybit­nym peda­go­gom, dzien­ni­ka­rzom, teo­re­ty­kom  i pro­mo­to­rom sztu­ki tań­ca.

Laureaci poszcze­gól­nych kate­go­rii zosta­ną ogło­sze­ni pod­czas uro­czy­stej gali wrę­cze­nia nagród, któ­ra odbę­dzie się 16 mar­ca 2019 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

 

 

 

21/02/2019

Studenci prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego laureatami XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler

Studenci kla­sy kom­po­zy­cji prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego zosta­li lau­re­ata­mi XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler: 

Michał Malec (1 miej­sce; Kategoria A), 

Aleksander Jan Szopa (2 miej­sce; Kategoria B)

Jakub Szafrański (3 miej­sce; Kategoria A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

19/02/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Xionghua Qiao

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Xionghua Qiao

13/02/2019

Muzyka naszych czasów

16/04/2019 19:00 19:00

 

Koncert reali­zo­wa­ny pod patro­na­tem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W pro­gra­mie: Adam Porębski, Katarzyna Danel, Bartosz Witkowski, Jakub Jung, Dominik Lasota, Filip Sporniak, Paweł Sławiński, Marcin Jachim

Twórca Programu: Adrianna Poniecka-Piekutowska
Kuratorzy Programu: dr hab. Leszek Lorent, dr Ignacy Zalewski

13/02/2019

III Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej

Szanowni Państwo,

pomi­mo uzy­ska­ne­go wspar­cia od pry­wat­nych Sponsorów jak rów­nież Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na reali­za­cję III Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zmu­szo­ny jest odwo­łać edy­cję zapla­no­wa­ną w ter­mi­nie 19–25.10 2019. Powodem pod­ję­cia tej trud­nej decy­zji jest brak dofi­nan­so­wa­nia ze stro­ny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bez któ­re­go orga­ni­za­cja kon­kur­su o mię­dzy­na­ro­do­wej ran­dze nie jest moż­li­wa. Biorąc pod uwa­gę fakt przy­pa­da­ją­cej w tym roku 140. rocz­ni­cy uro­dzin i 60. rocz­ni­cy śmier­ci wybit­nej pol­skiej kla­we­sy­nist­ki, Katedra Organów i Klawesynu UMFC ma w pla­nach orga­ni­za­cję Międzynarodowej Sesji Naukowej poświę­co­nej Wandzie Landowskiej, szcze­gó­ły któ­rej zosta­ną przed­sta­wio­ne w póź­niej­szym cza­sie.

Z powa­ża­niem 

Alina Ratkowska

Kierownik Katedry Organów i Klawesynu UMFC

Zachęcamy gorą­co do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem i regu­la­mi­nem III Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej.

Komunikat o kon­kur­sie (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/02/2019

Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek laureatami programu “Muzyczny ślad 2018”.

Miło nam poin­for­mo­wać, że w ramach pro­gra­mu “Muzyczny ślad 2018”, któ­re­go ope­ra­to­rem jest IMiT, dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków MKiDN, zosta­ła wyda­na pły­ta naszych stu­den­tów: Zuzanny Budzyńskiej i Szymona Ogryzka (Wydawnictwo DUX). 
Koncert połą­czo­ny ze spo­tka­niem pro­mo­cyj­nym, odbę­dzie się w Nowym Świecie Muzyki 13 kwiet­nia 2019 o godzi­nie 19.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/02/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr. Michała Szostaka

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Michała Szostaka

11/02/2019

Rejestracja na zajęcia semestr letni 2018/2019

ZAPISY NA LEKTORATY, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE, PEDAGOGICZNE I FAKULTATYWNE

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w seme­strze let­nim roku aka­de­mic­kim 2018/2019 inter­ne­to­wa reje­stra­cja na zajęcia przez sys­tem USOSweb będzie trwa­ła od 11.02.2019 r. od godz. 12.00 do 18.02.2019 r. do godz. 23:59.

Warunkiem zare­je­stro­wa­nia się na zajęcia przez sys­tem USOSweb jest posia­da­nie dostępu do pocz­ty uczel­nia­nej (pocz­ty w dome­nie chopin.edu.pl).

Rejestracja przez USOSweb

(wię­cej…)

6/02/2019

Serdecznie zapraszamy na Święto Uczelni

REKTOR I SENAT
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

mają zaszczyt zapro­sić na 

ŚWIĘTO UCZELNI

w dniu 22 lute­go 2019 roku o godzi­nie 12:00

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 • Hymn Państwowy
 • Wystąpienie Rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
 • Uroczysta pro­mo­cja doktorów
 • Wręczenie dyplomów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go
 • Gaude Mater Polonia
 • Wręczenie orderów i odzna­czeń 
 • Medal Magna cum Laude 
 • Stypendia Société Générale
 • Stypendia Fundacji im. Jerzego Semkowa
 • Ogłoszenie laureatów Grand Prix Rektora
 • Uroczysta fan­fa­ra (komp. M. Bembinow)

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:

Stanisław Moniuszko (1819 – 1872)

ze zbio­ru Siódmy śpiewnik domo­wy (1876) 
 • Sen sło­wa Marceline Desbordes 
 • Niepewność sło­wa Adam Mickiewicz

ze zbio­ru Pierwszy śpiewnik domo­wy (1897) 
 • Dalibógże sło­wa Józef Massalski 
 • Pieśń wie­czor­na sło­wa Józef Massalski

Anna Radziejewska — śpiew
Paweł Sommer — for­te­pian
 
Listy gra­tu­la­cyj­ne
 
List gra­tu­la­cyj­ny Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika
List gra­tu­la­cyj­ny Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery
List gra­tu­la­cyj­ny Jego Eminencji Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszwsko-Praskiego
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr. hab. Stanisława Krawczyńskiego
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, prof. dr. hab. Grzegorza Kurzyńskiego
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora Szkoły Głównej Handlowej, dr. hab. Marka Rockiego, prof. SGH
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka
 
6/02/2019

Koncert Pianistów Japońskich na zakończenie 81. Kursu Mistrzowskiego POLJA

09/02/2019 12:00 — 13:00

Zapraszamy ser­decz­nie na Koncert Pianistów Japońskich na zakoń­cze­nie 81. Kursu Mistrzowskiego POLJA.

W pro­gra­mie utwo­ry Johanna Sebastiana Bacha oraz Fryderyka Chopina.

Wykonawcy:

 • Rika Ishii
 • Yuka Ishii
 • Urara Kono
 • Nanaho Tatsuno
 • Nao Mieno
 • Akane Imai
 • Yuko Goto Bernhard
 • Asaka Miyoshi
 • Yukari Kitaura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Koncertowa UMFC.

Wstęp wol­ny!