Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek laureatami programu “Muzyczny ślad 2018”.

11/02/2019

Miło nam poin­for­mo­wać, że w ramach pro­gra­mu “Muzyczny ślad 2018”, któ­re­go ope­ra­to­rem jest IMiT, dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków MKiDN, zosta­ła wyda­na pły­ta naszych stu­den­tów: Zuzanny Budzyńskiej i Szymona Ogryzka (Wydawnictwo DUX). 
Koncert połą­czo­ny ze spo­tka­niem pro­mo­cyj­nym, odbę­dzie się w Nowym Świecie Muzyki 13 kwiet­nia 2019 o godzi­nie 19.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 11/02/2019