Perły Tańca 2019

25/02/2019

Perły Tańca 2019

Z rado­ścią infor­mu­je­my!

W kate­go­rii Nagrody im. Janiny Jarzynówny-Sobczak, przy­zna­wa­nej wybit­nym peda­go­gom, dzien­ni­ka­rzom, teo­re­ty­kom i pro­mo­to­rom sztu­ki tań­ca nomi­na­cję otrzy­ma­ły prof. UMFC dr hab. Beata Książkiewicz oraz mgr Jagoda Ignaczak.

W kate­go­rii Nagrody im.  Olgi Sawickiej, przy­zna­wa­nej uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży w wie­ku 16–20 lat nomi­no­wa­no Paulinę Bidzińską stu­dent­kę II roku spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa.

Konkurs Perły Tańca po raz pierw­szy orga­ni­zo­wa­ny jest przez Instytut Muzyki i Tańca. Pomysłodawcą kon­kur­su jest Bożena Kociołkowska, pri­ma­ba­le­ri­na Teatru Wielkiego w Warszawie, peda­gog oraz Prezes Fundacji Sztuki Tańca.  Nagrody przy­zna­wa­ne są w sze­ściu kate­go­riach. Nagroda im. Leona Wójcikowskiego przy­zna­wa­na jest za cało­kształt pra­cy arty­stycz­nej, szcze­gól­ne zasłu­gi dla sztu­ki tań­ca, w tym za wybit­ne kre­acje sce­nicz­ne lub cho­re­ogra­ficz­ne. Nagroda im. Bronisławy Niżyńskiej przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szy pol­ski spek­takl tanecz­ny. Nagroda im. Barbary Bittnerówny, przy­zna­wa­na jest za wybit­ną kre­ację sce­nicz­ną /rolę tanecz­ną. Nagroda im. Conrada Drzewieckiego przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szy debiut tanecz­ny na sce­nach zawo­do­wych teatrów ope­ro­wo-bale­to­wych i samo­dziel­nych zespo­łów arty­stycz­nych. Nagroda im. Olgi Sawickiej przy­zna­wa­na jest uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży w wie­ku 16–20 lat. Nagroda im. Janiny Jarzynówny-Sobczak, przy­zna­wa­na jest wybit­nym peda­go­gom, dzien­ni­ka­rzom, teo­re­ty­kom  i pro­mo­to­rom sztu­ki tań­ca.

Laureaci poszcze­gól­nych kate­go­rii zosta­ną ogło­sze­ni pod­czas uro­czy­stej gali wrę­cze­nia nagród, któ­ra odbę­dzie się 16 mar­ca 2019 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 25/02/2019