III Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej

13/02/2019

Szanowni Państwo,

pomi­mo uzy­ska­ne­go wspar­cia od pry­wat­nych Sponsorów jak rów­nież Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na reali­za­cję III Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zmu­szo­ny jest odwo­łać edy­cję zapla­no­wa­ną w ter­mi­nie 19–25.10 2019. Powodem pod­ję­cia tej trud­nej decy­zji jest brak dofi­nan­so­wa­nia ze stro­ny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bez któ­re­go orga­ni­za­cja kon­kur­su o mię­dzy­na­ro­do­wej ran­dze nie jest moż­li­wa. Biorąc pod uwa­gę fakt przy­pa­da­ją­cej w tym roku 140. rocz­ni­cy uro­dzin i 60. rocz­ni­cy śmier­ci wybit­nej pol­skiej kla­we­sy­nist­ki, Katedra Organów i Klawesynu UMFC ma w pla­nach orga­ni­za­cję Międzynarodowej Sesji Naukowej poświę­co­nej Wandzie Landowskiej, szcze­gó­ły któ­rej zosta­ną przed­sta­wio­ne w póź­niej­szym cza­sie.

Z powa­ża­niem 

Alina Ratkowska

Kierownik Katedry Organów i Klawesynu UMFC

Zachęcamy gorą­co do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem i regu­la­mi­nem III Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej.

Komunikat o kon­kur­sie (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 16/04/2019