Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

10/01/2019

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie to nowa ini­cja­ty­wa kul­tu­ral­na, któ­rej celem będzie popu­la­ry­za­cja pol­skiej muzy­ki na świe­cie oraz utrwa­la­nie w świa­do­mo­ści odbior­ców zna­cze­nia zarów­no twór­czo­ści Stanisława Moniuszki, jak i wie­lu wybit­nych pol­skich kom­po­zy­to­rów z XIX i XX w.

Misja i cele Konkursu

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie ma za zada­nie pro­mo­wać tę część wiel­kie­go dorob­ku muzy­ki pol­skiej XIX i XX wie­ku, któ­ra zosta­ła zapo­mnia­na lub – z róż­nych powo­dów – jest mniej popu­lar­na w prak­ty­ce kon­cer­to­wej. Konkurs ma przy­czy­nić się do zapre­zen­to­wa­nia sze­ro­kiej publicz­no­ści utwo­rów na nowo odkry­wa­nych, a tak­że spra­wić, aby owa nie­słusz­nie zanie­dba­na spu­ści­zna docze­ka­ła się nale­ży­te­go opra­co­wa­nia i nowych edy­cji. Nie mniej waż­nym zada­niem Konkursu jest pro­mo­wa­nie uta­len­to­wa­nych muzy­ków, któ­rzy zde­cy­du­ją się włą­czyć do swo­je­go reper­tu­aru mniej zna­ne dzie­ła pol­skich kom­po­zy­to­rów. Celem kon­kur­su jest rów­nież pro­pa­go­wa­nie wyda­rzeń arty­stycz­nych o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym, odby­wa­ją­cych się w Polsce.

 

Podstawowe zało­że­nia

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie będzie orga­ni­zo­wa­ny w cyklu dwu­let­nim z prze­zna­cze­niem dla róż­nych obsad wyko­naw­czych.

Pierwsza edy­cja Konkursu odbę­dzie się w dwóch kate­go­riach – for­te­pian i zespo­ły kame­ral­ne. W Konkursie mogą uczest­ni­czyć muzy­cy-instru­men­ta­li­ści zgła­sza­ją­cy się indy­wi­du­al­nie oraz jako zespo­ły kame­ral­ne (od duetów po skła­dy szes­na­sto­oso­bo­we). W Konkursie nie ma ogra­ni­czeń ze wzglę­du na wiek i oby­wa­tel­stwo uczest­ni­ków.

Uczestnicy I edy­cji Konkursu będą pre­zen­to­wać w Konkursie utwo­ry 50 pol­skich kom­po­zy­to­rów, two­rzą­cych głów­nie w XIX i XX wie­ku.

Przesłuchania kon­kur­so­we odbę­dą się w dniach od 20 do 26 wrze­śnia 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Koncert Laureatów, połą­czo­ny z cere­mo­nią wrę­cze­nia nagród i wyróż­nień odbę­dzie się 27 wrze­śnia 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie i zosta­nie powtó­rzo­ny 29 wrze­śnia 2019 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Zgłoszenia do Konkursu nale­ży skła­dać do 23 czerw­ca 2019 roku. Nie póź­niej niż mie­siąc przed tym ter­mi­nem zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne eli­mi­na­cje dla pol­skich uczest­ni­ków Konkursu.

Jury Konkursu będzie skła­dać się z wybit­nych pol­skich i zagra­nicz­nych muzy­ków oraz posta­ci życia muzycz­ne­go. Odrębnie w obu kate­go­riach Konkursu zosta­ną przy­zna­ne trzy nagro­dy głów­ne: I nagro­da – 20 000 EUR, II nagro­da – 10 000 EUR, III nagro­da – 5 000 EUR oraz trzy rów­no­rzęd­ne wyróż­nie­nia po 1500 EUR. Ponadto przy­zna­ne zosta­ną nagro­dy spe­cjal­ne, indy­wi­du­al­ne i inne nagro­dy poza­re­gu­la­mi­no­we.

 

Konkurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez Instytut Muzyki i Tańca i współ­or­ga­ni­zo­wa­ny przez Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Regulamin, ramo­wy har­mo­no­gram kon­kur­su, for­mu­la­rze apli­ka­cyj­ne, infor­ma­cje o reper­tu­arze, kom­po­zy­to­rach i mate­ria­łach nuto­wych oraz wszyst­kie aktu­al­no­ści doty­czą­ce wyda­rze­nia dostęp­ne są na stro­nie www.konkursmuzykipolskiej.pl


ostatnia modyfikacja: 10/01/2019