Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka

2/01/2019

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej już po raz czter­na­sty ogła­sza kon­kurs o nagro­dę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest prze­zna­czo­na dla mło­dych uczo­nych wyróż­nia­ją­cych się nie tyl­ko dorob­kiem nauko­wym, ale przede wszyst­kim huma­ni­stycz­ną posta­wą i umie­jęt­no­ścią prze­kra­cza­nia barier wąskich spe­cja­li­za­cji.

Dotychczasowymi lau­re­ata­mi są:
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/laureaci .

Kandydaci poszu­ki­wa­ni są wsród ludzi aktyw­nie dzia­ła­ją­cych na uczel­niach, w towa­rzy­stwach i klu­bach nauko­wych
czy regio­nal­nych.
Więcej infor­ma­cji na temat prze­bie­gu kon­kur­su i syl­wet­ki dotych­cza­so­wych lau­re­atów moż­na zna­leźć na stro­nie:
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Formularz zgło­sze­nia jest dostęp­ny pod lin­kiem:
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/wniosek-o-nagrod%C4%99.
Termin nad­sy­ła­nia wnio­sków upły­wa 31 stycz­nia 2019.


ostatnia modyfikacja: 02/01/2019