Informacja o absolwentach zakwalifikowanych do umorzenia kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.

4/01/2019

Prorektor ds. stu­denc­kich i dydak­tycz­nych wraz z Działem Nauczania UMFC usta­lił listę 5% naj­lep­szych absol­wen­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, któ­rzy mogą ubie­gać się o umo­rze­nie 20% kre­dy­tu stu­denc­kie­go lub pożycz­ki stu­denc­kiej (Zarządzenie Rektora nr 25/2017). 

Absolwenci uwzględ­nie­ni na liście zosta­ną poin­for­mo­wa­ni dro­gą mailo­wą o moż­li­wo­ści ubie­ga­nia się przez nich do Rektora o zaświad­cze­nie dla ban­ku.


ostatnia modyfikacja: 07/01/2019