Archive for Styczeń 21st, 2019

21/01/2019

Koncert Inaugurujący Salę im. Henryka Melcera

W związ­ku ze współ­fi­nan­so­wa­ną ze środ­ków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego moder­ni­za­cją i aran­ża­cją trzech Kameralnych Sal Widowiskowych wraz zaple­czem, mamy zaszczyt zapro­sić Państwa na Koncert Inauguracyjny Sali Kameralnej im. Henryka Melcera.

Wykonawcami będą sty­pen­dy­ści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Adam Goździewski — for­te­pian
Mateusz Kowalski — gita­ra
Paweł Trojak — śpiew

Wtorek, 22 stycz­nia 2019 r., godz. 12:00

Zapraszamy ser­decz­nie.

Wstęp wol­ny!