Archive for Styczeń 18th, 2019

18/01/2019

Goście Big Bandu

16/02/2019 18:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Danuta Błażejczyk — wokal

Chopin University Big Band 

Piotr Kostrzewa — ban­dle­ader

Po raz kolej­ny w Sali Koncertowej zabrzmi ener­ge­tycz­ny Chopin University Big Band. Tym razem stu­den­ci pod dyrek­cją ban­dle­ade­ra Piotra Kostrzewy zapre­zen­tu­ją utwo­ry pol­skich kom­po­zy­to­rów m. in. Jerzego Wasowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Włodzimierza Korcza, Zbigniewa Górnego ale usły­szy­my rów­nież stan­dar­dy jaz­zo­we.

 

Afisz

Program

Fotoreportaż

18/01/2019

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty młodych naukowców i doktorantów UMFC

Do Działu Nauki można skła­dać wnio­ski na pro­jek­ty obejmujące dzia­ła­nia mło­dych naukowców (wiek – do 35 lat, zatrud­nio­nych w UMFC) i uczestników studiów dok­to­ranc­kich (nie obowiązuje kry­te­rium wie­ku). O przyjęciu projektów do finan­so­wa­nia zde­cy­du­je Rada Naukowa UMFC. Termin skła­da­nia wniosków upły­wa z dniem 18 lute­go 2019 r.

Czas reali­za­cji projektów musi zakończyć się do dnia 30 listo­pa­da 2019 r. Zadania muszą być związane z roz­wo­jem nauko­wo-arty­stycz­nym lub z pra­ca­mi na potrze­by dok­to­ra­tu. Maksymalna kwo­ta o jaką można wnio­sko­wać wyno­si 10.000 zł.

Rozpatrywane będą jedy­nie popraw­nie wypeł­nio­ne wnio­ski, wydru­ko­wa­ne i pod­pi­sa­ne przez wnioskodawców (for­mu­larz wnio­sku poniżej oraz w zakład­ce „Nauka”).

UWAGA! Kwestie for­mal­ne należy uzgod­nić z Działem Nauki. Wnioski zawierające bra­ki lub nieprawidłowości for­mal­ne NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ przy przy­zna­wa­niu finan­so­wa­nia.

Szczegółowe infor­ma­cje można uzy­skać w Dziale Nauki w cza­sie dyżurów – każdy wto­rek i czwar­tek w godz. 12:00 – 15:00.

Wzór wnio­sku