Archive for Grudzień, 2018

31/12/2018

Konferencja naukowo-artystyczna Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Dziekan –  prof. nadzw. dr hab. Sławek A. Wróblewski

Zakład Tańca
Kierownik  – prof. zw. Ewa Wycichowska

Katedra Edukacji Muzycznej
Kierownik  – prof. UMFC dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski

Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur
Kierownik  – ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak
Koordynator Konferencji

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zapra­sza wszyst­kich w dniach 3–4 lute­go 2019 roku do udzia­łu w inter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji nauko­wo -arty­stycz­nej  „Cunnigham/Cage: Idea two­rze­nia w cza­sie real­nym”.

Konferencja będzie oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia isto­ty dzia­łań inte­rak­tyw­nych, impro­wi­za­tor­skich, w szcze­gól­no­ści przez pry­zmat współ­pra­cy dwóch wybit­nych arty­stów XX-wie­ku: kom­po­zy­to­ra Johna Cage’a i cho­re­ogra­fa Merce’a Cunnighama.

 

Miejsce: SALA SENATU IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 

Ul. Okólnik 2, Warszawa

Wstęp wol­ny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wię­cej…)

28/12/2018

Noworoczne życzenia JM Rektora

19/12/2018

Pani Ewa Fiedorowicz Społecznym Inspektorem Pracy w UMFC

Informujemy, że wybo­ry na funk­cję Społecznego Inspektora Pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina wygra­ła Pani Ewa Fiedorowicz.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

18/12/2018

Konkurs na identyfikację wizualną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Konkurs na nową iden­ty­fi­ka­cję Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prze­pro­wa­dzo­ny jest we współ­pra­cy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej. W ramach współ­pra­cy, STGU przy­go­to­wa­ło audyt zapo­trze­bo­wa­nia na mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne, pomo­gło zde­fi­nio­wać cele zmia­ny iden­ty­fi­ka­cji i będzie wspar­ciem mery­to­rycz­nym przy wybo­rze wyko­naw­cy, ale i przy wdro­że­niu nowej iden­ty­fi­ka­cji. Załączone mate­ria­ły poka­zu­ją zakres dzia­łań oraz wpro­wa­dza­ją pro­jek­tan­ta w temat kon­kur­su.

fot. moreiblog.wordpress.com

fot. moreiblog.wordpress.com


Konkurs jest dwu­eta­po­wy
ETAP 1 – pro­jek­tan­ci skła­da­ją port­fo­lio
ETAP 2 – wybra­ni 3 pro­jek­tan­ci przy­go­to­wu­ją odpłat­nie zada­nie kon­kur­so­we

Po pierw­szym eta­pie prze­wi­dzia­ny jest czas na dodat­ko­we pyta­nia (debrie­fing) i vide­ochat, w któ­rym odpo­wie­my na wszyst­kie wąt­pli­wo­ści.

Ogłoszenie kon­kur­su: 17.12.2018
Termin nad­sy­ła­nia port­fo­lio – 11.01.2019
Portfolio wysy­ła­my pod adres ema­il: umfc@stgu.pl

Osoba odpo­wie­dzial­na za kon­kurs: Lena Mitkowa, Członkini Zarządu STGU, kon­takt: board@stgu.pl — koniecz­nie w tema­cie pro­si­my o wska­za­nie tema­tu zapy­ta­nia (KONKURS UMFC / pyta­nie)


Tło dla przeprowadzenia procesu


Obecna toż­sa­mość wizu­al­na UMFC jest prze­sta­rza­ła w for­mie i unie­moż­li­wia wygod­ną eks­plo­ata­cję z tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia (UMFC nie dys­po­nu­je księ­gą zna­ku, spój­nym key visu­alem, mate­ria­ła­mi do dal­szej pra­cy).

Cele rebran­din­gu są nastę­pu­ją­ce:

  • stwo­rze­nie nowej, nowo­cze­snej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, będą­cej ele­men­tem budo­wa­nia wize­run­ku uczel­ni jako mię­dzy­na­ro­do­wej mar­ki;
  • zbu­do­wa­nie spój­ne­go prze­ka­zu wizu­al­ne­go w odpo­wie­dzi na nakre­ślo­ne stra­te­gicz­ne ele­men­ty roz­wo­ju mar­ki UMFC;
  • przy­go­to­wa­nie mate­ria­łów fir­mo­wych i ele­men­tów key visu­al dla czę­sto eks­plo­ato­wa­nych mate­ria­łów, wraz z prze­ka­za­niem pli­ków otwar­tych i wska­za­nia wytycz­nych dla dal­szej pra­cy na nich oso­bom odpo­wie­dzial­nym za ten obszar w UMFC;
  • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu GUI dla nowej stro­ny UMFC, a następ­nie przy­go­to­wa­nie wszyst­kich nie­zbęd­nych ele­men­tów koniecz­nych do zapro­jek­to­wa­nia całe­go ser­wi­su

O UMFC


Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina powstał w 1810 roku. Początkowo była to uczel­nia muzycz­na przy Szkole Dramatycznej w Warszawie (przy Teatrze Narodowym). W 1818 roku powsta­ła Szkoła Publiczna Muzyki Elementarnej, a następ­nie Instytut Muzyki i Deklamacji (1821), zarzą­dza­ne przez Józefa Elsnera. W 1826 roku jed­nost­kę uni­wer­sy­tec­ką prze­kształ­co­no w osob­ną Szkołę Główną Muzyki. W latach 1826–1829 stu­dio­wał tu Fryderyk Chopin. W 1831 roku, w wyni­ku reper­ku­sji po zry­wie Powstania Listopadowego, dzia­łal­ność uczel­ni zawie­szo­no aż do 1861 roku. Następnie przez nie­mal 60 lat Instytut Muzyczny Warszawski, jak wów­czas nazy­wa­ła się uczel­nia, był waż­nym ośrod­kiem arty­stycz­nym i osto­ją pol­sko­ści. Jednym ze stu­den­tów, a następ­nie nauczy­cie­li Instytutu był Ignacy Jan Paderewski. W 1919 roku prze­kształ­co­no go w Państwowe Konserwatorium Warszawskie. W 1930 roku rek­to­rem Wyższej Szkoły Muzycznej zosta­je Karol Szymanowski. W cza­sie II woj­ny świa­to­wej kon­ser­wa­to­rium dzia­ła­ło jako szko­ła pod­ziem­na. Działanie szko­ły wzno­wio­no już w 1945 roku, a w 1946 usta­no­wio­no nową struk­tu­rę pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. W 1979 roku uczel­nia sta­ła się aka­de­mią i przy­bra­ła imię Fryderyka Chopina (AMFC). W 2008 roku uczel­nia otrzy­ma­ła nową nazwę – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. W obec­nym miej­scu przy ul. Okólnik na Powiślu UMFC znaj­du­je się od 1963 roku. 

dodat­ko­we mate­ria­ły: 
http://www.chopin.edu.pl/pl/uniwersytet/dzieje-uczelni 
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/2017/11/kartki-z-dziejow-uczelni_KK2017-2018.pdf

Zakres do II etapu konkursu


Po wybo­rze 3 pro­jek­tan­tów / stu­diów pro­jek­to­wych, chcie­li­by­śmy otrzy­mać pre­zen­ta­cję, któ­ra pozwo­li jury na wybra­nie odpo­wied­nie­go pro­jek­tan­ta / stu­dia do zre­ali­zo­wa­nia dal­sze­go pro­jek­tu. 

W dru­gim eta­pie chcie­li­by­śmy zoba­czyć: 

a. pro­po­no­wa­ny logo­typ UMFC 
b. pro­po­no­wa­ny dery­wat UMFC dla jed­nost­ki w ramach UMFC 
c. wdro­że­nie iden­ty­fi­ka­cji / KV na przy­kła­dzie wizy­tów­ki 
d. wdro­że­nie iden­ty­fi­ka­cji / KV na przy­kła­dzie afi­szu 

Przygotowanie powyż­szych mate­ria­łów jest odpłat­ne 1500 zł net­to zgod­nie z pkt 4.1 Regulaminu kon­kur­su. 

Pełen zakres zlecenia


Logo 

W ramach przy­go­to­wa­nia zna­ku Uczelni, koniecz­ne będzie zapro­jek­to­wa­nie nastę­pu­ją­cych roz­wią­zań: 

1. znak UMFC głów­ny 
2. zna­ki dodat­ko­we:

• ozna­ko­wa­nie dla jed­nost­ki orga­ni­za­cji Uczelni 
• ozna­ko­wa­nie kie­run­ku 
• ozna­ko­wa­nie kate­dry 
• ozna­ko­wa­nie koła nauko­we­go 
• zapis łączo­ny z obec­nie ist­nie­ją­cą jed­nost­ką nie­bę­dą­cą dery­wa­tem zna­ku 

Dodatkowo, w pro­ce­sie nale­ży uwzględ­nić tak­że wza­jem­ne rela­cje zna­ków i ich zapis w wyli­sto­wa­nych przez Zleceniodawcę sytu­acjach (infor­ma­cja wewnętrz­na / ozna­ko­wa­nie w repre­zen­ta­cji zewnętrz­nej) 

3. pro­por­cja zna­ku – roz­pi­sa­nie na siat­ce 
4. dobra­nie kro­ju pisma i zastęp­cze­go kro­ju pisma z odpo­wied­niej rodzi­ny (Google Fonts / Zestaw dostęp­ny w Microsoft / Typekit) – kom­plek­so­we doradz­two doty­czą­ce fon­tów i ich uży­cia i licen­cjo­no­wa­nia 
5. przy­go­to­wa­nie for­ma­tów pli­ków: EPS / PNG / PDF / SVG w wer­sji peł­nej, skró­co­nej, pio­no­wej i pozio­mej; odpo­wied­nie opi­sa­nie zasto­so­wa­nia poszcze­gól­nych typów pli­ków przy roz­wią­za­niach tech­nicz­nych / pro­duk­cyj­nych 
6. przy­go­to­wa­nie w każ­dym z for­ma­tów pli­ków wer­sji kolo­ry­stycz­nej (RGB / CMYK / Pantone), mono­chro­ma­tycz­nej i achro­ma­tycz­nej wraz z opi­sem ich zasto­so­wa­nia przy kon­kret­nych pro­duk­cjach 
7. brand­bo­ok dla logo­ty­pu i dery­wa­tów 

Podstawowe mate­ria­ły mar­ki 

1. wizy­tów­ka; w tym: wybór papie­ru i tech­ni­ki dru­ku oraz prze­ka­za­nie pli­ków w taki spo­sób, aby następ­ne dodru­ki odby­wa­ły się moż­li­wie jak naj­bar­dziej spraw­nie 
2. papier fir­mo­wy – do dru­ku – wybór papie­ru / spo­so­bu dru­ku, przy­go­to­wa­nie har­mo­no­gra­mu dostaw i uspraw­nie­nie zama­wia­nia papie­ru na bie­żą­co 
3. papier fir­mo­wy – zde­fi­nio­wa­ny Word / for­ma cyfro­wa – wska­za­nie na odpo­wied­nie uży­cie zde­fi­nio­wa­ne­go doku­men­tu (stro­na tytu­ło­wa, stro­ny kolej­ne, sty­le aka­pi­to­we i sty­le zna­ko­we) 
4. tecz­ka – zde­fi­nio­wa­nie papie­ru / mate­ria­łu i spo­so­bu wyko­na­nia, wybra­nie tech­ni­ki dru­ku / zde­fi­nio­wa­nie koniecz­nych nakła­dów oraz pozio­mu budże­tu 
5. koper­ty – zde­fi­nio­wa­nie infor­ma­cji na koper­cie (w tym infor­ma­cje sta­łe), for­ma­tów kopert i spo­so­bu zadru­ku 
6. ścian­ka – zde­fi­nio­wa­nie wiel­ko­ści i spo­so­bu pro­duk­cji 
7. kom­pli­ment­ka – wybór papie­ru / spo­so­bu dru­ku 
8. stop­ka mailo­wa 
9. zebra­nie wszyst­kich mate­ria­łów w jeden pod­ręcz­nik i prze­ka­za­nie pli­ków 

Gadżety mar­ki 

każ­do­ra­zo­wo: pro­po­zy­cja gadże­tu, wybór tech­ni­ki, wybór pro­du­cen­ta, przy­go­to­wa­nie mate­ria­łów pro­duk­cyj­nych 
1. tor­ba mate­ria­ło­wa 
2. kubek 
3. notes 
4. blu­za 
5. ołó­wek 
6. brze­go­we infor­ma­cje o zna­ko­wa­niu na gadże­cie 
7. zebra­nie wszyst­kich mate­ria­łów w jeden pod­ręcz­nik i prze­ka­za­nie pli­ków 

Key visu­al 

W UMFC są odde­le­go­wa­ne oso­by, któ­re zaj­mu­ją się codzien­ny­mi kwe­stia­mi wizu­al­ny­mi UMFC. Preferowane opro­gra­mo­wa­nie to Indesign. Przy two­rze­niu mate­ria­łów key visu­al, nale­ży uwzględ­nić: 

• kon­cept kre­atyw­ny – przy­kła­do­we reali­za­cje 
• opis kre­atyw­ny – jak będzie wyglą­dać pra­ca przy zapro­jek­to­wa­nych i dal­szych mate­ria­łach 
• opis kon­struk­cyj­ny 
• prze­ka­za­nie zde­fi­nio­wa­nych popraw­nie w Indesign pli­ków do dal­szej pra­cy (zde­fi­nio­wa­ne wzor­ce stron, sty­le aka­pi­to­we, sty­le zna­ko­we, siat­ki) 
• prze­szko­le­nie z uży­cia mate­ria­łów 

Zestaw KV to: 

1. wzór pla­ka­tu – przy­kład pla­ka­tu, pro­por­cje, spo­sób przy­go­to­wy­wa­nia kolej­nych mate­ria­łów, idea dla przy­go­to­wa­nia pla­ka­tu, roz­miesz­cze­nie infor­ma­cji, meto­da pro­duk­cji – pla­kat wyda­rze­nie 
2. wzór afi­sza – przy­kład pla­ka­tu, pro­por­cje, spo­sób przy­go­to­wy­wa­nia kolej­nych mate­ria­łów, idea dla przy­go­to­wa­nia pla­ka­tu, roz­miesz­cze­nie infor­ma­cji, meto­da pro­duk­cji – afisz rocz­ny 
3. kar­net 
4. bilet 
5. wzór postu Social Media – wiel­ko­ści, pro­por­cje, spo­so­by zasto­so­wa­nia 

Znakowanie prze­strze­ni 
Na eta­pie rebran­din­gu zna­ko­wa­nie prze­strze­ni trak­tu­je­my skró­to­wo, nie pla­nu­jąc dale­ko idą­cych roz­wią­zań. Tym nie­mniej, nale­ży uwzględ­nić przy­go­to­wa­nie pod­sta­wo­we­go key visu­ala i pod­sta­wy do zna­ko­wa­nia: kolo­ry­sty­ka, liter­nic­two, pro­por­cje, spo­sób wyko­na­nia dla: 
ele­men­ty infor­ma­cyj­ne przed sala­mi (druk na kar­cie, wkła­da­nej do obec­nie ist­nie­ją­cych kie­sze­ni z plek­si) 

Strona WWW 

W naj­bliż­szym cza­sie pla­no­wa­na jest tak­że nowa stro­na WWW dla uczel­ni. Do zadań pro­jek­tan­ta nale­ża­ło­by 

1. Przygotowanie makie­ty funk­cjo­nal­nej dla stro­ny WWW 
2. Projekt – wizu­al­ny stro­ny WWW (GUI) 

Dokumenty:
— Regulamin Konkursu
— Załączniki: Briefing, Zakres, Umowa z Twórcą
— Załączniki do Umowy z Twórcą (zakres, har­mo­no­gram)
do pobra­nia TUTAJ

17/12/2018

Marcin Molski laureatem III miejsca na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Piotra Perkowskiego

Marcin Molski, stu­dent kom­po­zy­cji w kla­sie dr. hab. Aleksandra Kościowa, prof. UMFC, został lau­re­atem III miej­sca na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Piotra Perkowskiego w Toruniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

17/12/2018

Ubezpieczenia NNW dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Po uda­nej pierw­szej edy­cji pro­gra­mu ochro­ny ubez­pie­cze­nio­wej od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków dla stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w związ­ku z dużym zain­te­re­so­wa­niem ubez­pie­cze­niem, posta­no­wi­li­śmy prze­dłu­żyć moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z ofer­ty bez dofi­nan­so­wa­nia.

Na wnio­sek Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz władz UMFC, towa­rzy­stwo InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group udo­stęp­ni­ło dodat­ko­wą opcję z moż­li­wo­ścią wyku­pie­nia ubez­pie­cze­nia w sys­te­mie „onli­ne”.

Oferta jest ważna do 31 stycznia 2019 roku i dotyczy studentów, doktorantów oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu.

Jak się ubez­pie­czyć?

Zapraszamy do sko­rzy­sta­nia z inno­wa­cyj­nej apli­ka­cji EDU Plus NNW ONLINE

W apli­ka­cji w szyb­ki i łatwy spo­sób moż­na się ubez­pie­czyć, opła­cić skład­kę i otrzy­mać indy­wi­du­al­ny cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy ubez­pie­cze­nie.

Wystarczy jedy­nie:

  1. Wejść na stro­nę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podać numer ID Klienta (hasło): 4apvw


Przedmiot ubez­pie­cze­nia:

Ubezpieczenie od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków (NNW) dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów oraz pra­cow­ni­ków Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie to dobro­wol­ne ubez­pie­cze­nie obej­mu­ją­ce ochro­ną następ­stwa nie­szczę­śli­wych wypad­ków, któ­rych skut­kiem jest trwa­ły uszczer­bek na zdro­wiu bądź śmierć ubez­pie­czo­ne­go.

Nieszczęśliwy wypa­dek to nagłe zda­rze­nie wywo­ła­ne przy­czy­ną zewnętrz­ną, na sku­tek któ­rej ubez­pie­czo­ny nie­za­leż­nie od swej woli doznał uszko­dze­nia cia­ła lub roz­stro­ju zdro­wia.

Uszczerbek na zdro­wiu, to naru­sze­nie spraw­no­ści orga­ni­zmu w następ­stwie nie­szczę­śli­we­go wypad­ku, pole­ga­ją­ce na trwa­łym, nie­ro­ku­ją­cym popra­wy w świe­tle aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy medycz­nej, uszko­dze­niu dane­go orga­nu, narzą­du lub ukła­du.

Wysokość świad­cze­nia okre­śla­na jest na pod­sta­wie tabel uszczerb­ku na zdro­wiu — 1% uszczerb­ku odpo­wia­da świad­cze­niu w wyso­ko­ści 1% sumy ubez­pie­cze­nia.

Zakres ubez­pie­cze­nia i dostęp­ne warian­ty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe infor­ma­cje znaj­du­ją się w załącz­ni­kach:

Osoby kon­tak­to­we:

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny UMFC:
Michał Przygoński, e-mail: michal.przygonski@chopin.edu.pl.

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group:
Katarzyna Witczak, e-mail: katarzyna.witczak@interrisk.pl, tel.: (22) 337 86 83 / 604 574 221.

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny bro­ke­ra ubez­pie­cze­nio­we­go: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.:
Maria Brzeska, tel.: e-mail: osobowe@b-i-k.pl, (22) 622–05-42 /0–513-186–101.

15/12/2018

Gwiazdkowy Koncert Samorządowy — podziękowanie JM Rektora

Pragnę zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy wdzięcz­no­ści wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w reali­za­cję Gwiazdkowego Koncertu Samorządowego. W spo­sób szcze­gól­ny chciał­bym podzię­ko­wać Pani Kanclerz Paulinie Rezler za ini­cja­ty­wę oraz Samorządowi Studentów UMFC za orga­ni­za­cję tego wspa­nia­łe­go wyda­rze­nia. Państwa poświę­ce­nie spra­wi­ło, że mogli­śmy we wspa­nia­łej atmos­fe­rze już dziś w poczu­ciu rado­ści, ale i wzru­szeń poczuć magię nad­cho­dzą­cych Świąt. Dla wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych dzie­ci dzi­siej­szy kon­cert z pew­no­ścią pozo­sta­nie nie­za­po­mnia­nym, pięk­nym wspo­mnie­niem z dzie­ciń­stwa, za co w imie­niu całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej raz jesz­cze bar­dzo gorą­co dzię­ku­ję.

prof. Klaudiusz Baran
Rektor UMFC

14/12/2018

Życzenia Świąteczne JM Rektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/12/2018

Zapraszamy na wyjątkowy koncert dla dzieci!

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci do udzia­łu w wyjąt­ko­wym kon­cer­cie, któ­ry spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wa­ły Samorządy Studentów i Doktorantów UMFC, pod opie­ką naszej Pani Kanclerz Pauliny Rezler. Koncert odbę­dzie się w naj­bliż­szą sobo­tę, 15 grud­nia o godzi­nie 16:00 w Sali Koncertowej.

Czeka nas wie­le atrak­cji, m.in. występ wspa­nia­łych arty­stów z Panem Rektorem Klaudiuszem Baranem na cze­le, odwie­dzą nas Elfy i oczy­wi­ście — Święty Mikołaj!

Bądźcie tego dnia z nami!:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/12/2018

VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe “Thesaurus Musicae Sacrae”

Zakład Muzyki Kościelnej UMFC zapra­sza na VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe “Thesaurus Musicae Sacrae”, któ­re odbę­dzie się naj­bliż­szy pią­tek (14 XII). Wydarzenie to roz­pocz­nie się o godz. 10.30 w Sali im. Bronisława Rutkowskiego.

Szczegółowy pro­gram sym­po­zjum oraz wykaz pre­le­gen­tów znaj­du­je się na pla­ka­cie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC