Ubezpieczenia NNW dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

17/12/2018

Po uda­nej pierw­szej edy­cji pro­gra­mu ochro­ny ubez­pie­cze­nio­wej od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków dla stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w związ­ku z dużym zain­te­re­so­wa­niem ubez­pie­cze­niem, posta­no­wi­li­śmy prze­dłu­żyć moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z ofer­ty bez dofi­nan­so­wa­nia.

Na wnio­sek Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz władz UMFC, towa­rzy­stwo InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group udo­stęp­ni­ło dodat­ko­wą opcję z moż­li­wo­ścią wyku­pie­nia ubez­pie­cze­nia w sys­te­mie „onli­ne”.

Oferta jest ważna do 31 stycznia 2019 roku i dotyczy studentów, doktorantów oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu.

Jak się ubez­pie­czyć?

Zapraszamy do sko­rzy­sta­nia z inno­wa­cyj­nej apli­ka­cji EDU Plus NNW ONLINE

W apli­ka­cji w szyb­ki i łatwy spo­sób moż­na się ubez­pie­czyć, opła­cić skład­kę i otrzy­mać indy­wi­du­al­ny cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy ubez­pie­cze­nie.

Wystarczy jedy­nie:

  1. Wejść na stro­nę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podać numer ID Klienta (hasło): 4apvw


Przedmiot ubez­pie­cze­nia:

Ubezpieczenie od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków (NNW) dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów oraz pra­cow­ni­ków Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie to dobro­wol­ne ubez­pie­cze­nie obej­mu­ją­ce ochro­ną następ­stwa nie­szczę­śli­wych wypad­ków, któ­rych skut­kiem jest trwa­ły uszczer­bek na zdro­wiu bądź śmierć ubez­pie­czo­ne­go.

Nieszczęśliwy wypa­dek to nagłe zda­rze­nie wywo­ła­ne przy­czy­ną zewnętrz­ną, na sku­tek któ­rej ubez­pie­czo­ny nie­za­leż­nie od swej woli doznał uszko­dze­nia cia­ła lub roz­stro­ju zdro­wia.

Uszczerbek na zdro­wiu, to naru­sze­nie spraw­no­ści orga­ni­zmu w następ­stwie nie­szczę­śli­we­go wypad­ku, pole­ga­ją­ce na trwa­łym, nie­ro­ku­ją­cym popra­wy w świe­tle aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy medycz­nej, uszko­dze­niu dane­go orga­nu, narzą­du lub ukła­du.

Wysokość świad­cze­nia okre­śla­na jest na pod­sta­wie tabel uszczerb­ku na zdro­wiu — 1% uszczerb­ku odpo­wia­da świad­cze­niu w wyso­ko­ści 1% sumy ubez­pie­cze­nia.

Zakres ubez­pie­cze­nia i dostęp­ne warian­ty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe infor­ma­cje znaj­du­ją się w załącz­ni­kach:

Osoby kon­tak­to­we:

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny UMFC:
Michał Przygoński, e-mail: michal.przygonski@chopin.edu.pl.

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group:
Katarzyna Witczak, e-mail: katarzyna.witczak@interrisk.pl, tel.: (22) 337 86 83 / 604 574 221.

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny bro­ke­ra ubez­pie­cze­nio­we­go: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.:
Maria Brzeska, tel.: e-mail: osobowe@b-i-k.pl, (22) 622–05-42 /0–513-186–101.


ostatnia modyfikacja: 19/12/2018