Konferencja naukowo-artystyczna Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym

31/12/2018

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Dziekan –  prof. nadzw. dr hab. Sławek A. Wróblewski

Zakład Tańca
Kierownik  – prof. zw. Ewa Wycichowska

Katedra Edukacji Muzycznej
Kierownik  – prof. UMFC dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski

Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur
Kierownik  – ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak
Koordynator Konferencji

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zapra­sza wszyst­kich w dniach 3–4 lute­go 2019 roku do udzia­łu w inter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji nauko­wo ‑arty­stycz­nej  „Cunnigham/Cage: Idea two­rze­nia w cza­sie real­nym”.

Konferencja będzie oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia isto­ty dzia­łań inte­rak­tyw­nych, impro­wi­za­tor­skich, w szcze­gól­no­ści przez pry­zmat współ­pra­cy dwóch wybit­nych arty­stów XX-wie­ku: kom­po­zy­to­ra Johna Cage’a i cho­re­ogra­fa Merce’a Cunnighama.

 

Miejsce: SALA SENATU IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 

Ul. Okólnik 2, Warszawa

Wstęp wol­ny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

3 lute­go 2019, nie­dzie­la

 

11:30

Anna Ignatowicz–Glińska

Czym jest czas real­ny dla dzi­siej­sze­go twór­cy?

12:00

Robert Jędrzejewski

Komponowanie, impro­wi­zo­wa­nie, per­for­mo­wa­nie. Co to dziś zna­czy?

12.30

Kamil Urbański

Konwersacyjna kon­cep­cja gry w muzy­ce jaz­zo­wej na przy­kła­dzie muzy­ki zespo­łu “Interplay Jazz Duo”

13:00

Przemysław Degórski

Sonifikacja ruchu jako sprzę­że­nie tech­no­lo­gii i sztu­ki

13:30

PRZERWA

14:00

Anna Kamińska

Negocjowanie auto­no­mii. Interaktywne stra­te­gie w rela­cji cia­ła i dźwię­ku

14:30

Jakub Kłeczek

Mediatyzacja ruchu w twór­czo­ści Merce’a Cunninghama

15:00

Svitlana Gomeniuk

Brzmiący gest: o per­for­man­sie Camille A. Retyńskiego – A. Garafiejewej (2018)

 

 

 4 lute­go 2019, ponie­dzia­łek

 

10:00

 

Rafał Grząka

Improwizacja jaz­zo­wa jako ele­ment edu­ka­cji muzycz­nej?

10:30

Elżbieta Aleksandrowicz, Agnieszka Łuczyńska

Logika przy­pad­ku jako narzę­dzie poszu­ki­wa­nia roz­wią­zań cho­re­ogra­ficz­nych

11:00

Andrzej Konieczny

Współtwórczość i per­for­mans, a kolek­tyw­na impro­wi­za­cja

11.30

Marzena Majcher

Idea nie­prze­wi­dy­wal­no­ści na przy­kła­dzie muzy­ki inte­rak­tyw­nej ”Radiacja” Marzeny Majcher pre­zen­to­wa­nej syn­chro­nicz­nie z tań­cem i z fil­mem

12:00

PRZERWA

12:30

Bartosz  Martyna

Performer – czy­li kto?

13:00

Aldona Nawrocka

Kompozytorzy w inte­rak­cji z Warszawskim Teatrem Tańca

13:30

Paulina Wycichowska

Wybrane spo­so­by pra­cy twór­czej Merce’a Cunninghama jako meto­da roz­wi­ja­nia kre­atyw­no­ści uczest­ni­ków zajęć edu­ka­cyj­nych

 

14:00 — PANEL DYSKUSYJNY: Laboratorium Sztuk Granicznych

Ewa Wycichowska, Krzysztof Knittel oraz Goście

 

————————————————————————————————————

 

Koncerty towa­rzy­szą­ce Konferencji

 

Interaktywnie 4.0. Laboratorium Sztuk Granicznych

03.02.2019 godz. 17

Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

 

Tribute to John Cage

04.02.2019 godz. 19

Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

 

Patronat medial­ny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 01/02/2019