Konferencja naukowo-artystyczna Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym

31/12/2018

3–4 lutego 2019
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza wszyst­kich w dniach 3–4 lute­go 2019 roku do udzia­łu w inter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej Cunnigham/Cage: Idea two­rze­nia w cza­sie real­nym.

Konferencja będzie oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia isto­ty dzia­łań inte­rak­tyw­nych, impro­wi­za­tor­skich, w szcze­gól­no­ści przez pry­zmat współ­pra­cy dwóch wybit­nych arty­stów XX-wie­ku: kom­po­zy­to­ra Johna Cage’a i cho­re­ogra­fa Merce’a Cunnighama (meto­da twór­cza opar­ta na zbli­żo­nych narzę­dziach dzia­łań cho­re­ogra­fa i kom­po­zy­to­ra). Czas wystą­pie­nia: ok. 30 min.

Proponowane obsza­ry tema­tycz­ne:

Merce Cunnigham – John Cage – Kompozycja – Taniec – Improwizacja – Aleatoryzm – Sztuki per­for­ma­tyw­ne – Interakcja

Zgłoszenia uczest­nic­twa wraz z tema­tem wystą­pie­nia, sło­wa­mi klu­czo­wy­mi, peł­ną afi­lia­cją oraz abs­trak­tem w języ­ku pol­skim lub/i angiel­skim pro­si­my nad­sy­łać na załą­czo­nym for­mu­la­rzu udzia­łu w kon­fe­ren­cji do dnia  20 stycz­nia 2019 roku w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres: cunnighamcageumfc@gmail.com
Zgłoszenie na kon­fe­ren­cję

Komitet orga­ni­za­cyj­ny:

Prof. Ewa Wycichowska

Prof. Krzysztof Knittel

Ad dr Aldona Nawrocka

As. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Serdecznie zapra­sza­my!


ostatnia modyfikacja: 31/12/2018