STANISŁAW MONIUSZKO: 200-LECIE URODZIN KOMPOZYTORA

12/05/2019 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

Rafał Żurek tenor

Chóry Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Warszawski Chór Chłopięcy

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak dyry­gent

W pro­gra­mie utwo­ry Stanisława Moniuszki, m.in.:

– II Litania Ostrobramska na gło­sy solo­we, chór mie­sza­ny i orkie­strę lub for­te­pian

– Sonety Krymskie. Kantata na gło­sy solo­we i chór mie­sza­ny z towa­rzy­sze­niem orkie­stry

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Program kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 13/05/2019