Ogólnopolska konferencja naukowo-artystyczna POLSKA SONATA SKRZYPCOWA: Geneza, Interpretacja, Recepcja

13/11/2018

15–17 listopada 2018 r.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Katedra Instrumentów Smyczkowych Wydziału Instrumentalnego UMFC zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej POLSKA SONATA SKRZYPCOWA: Geneza, Interpretacja, Recepcja.

Szczegóły znaj­du­ją się na pla­ka­tach:

Warsztaty i kon­cer­ty PDF

Referaty i dys­ku­sje pane­lo­we PDF

Serdecznie zapra­sza­my!


ostatnia modyfikacja: 13/11/2018