Nadanie Sali Senatu imienia Ignacego Jana Paderewskiego

6/11/2018

Uchwała nr 26-136-2018---15 maja 2018--- w spr. nadania imienia sali Senatu im. I.J. Paderewskiego

Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w uchwa­le z 15 maja 2018 r. posta­no­wił nadać Sali Senatu imię Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczystość będzie mia­ła miej­sce 8 listo­pa­da 2018 r. o godz. 12.00, pod­czas posie­dze­nia Senatu, któ­re będzie poświę­co­ne tyl­ko temu wyda­rze­niu. 

W set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści nakła­dem Wydawnictwa Chopin University Press uka­za­ła się nie­zwy­kła publi­ka­cja: fak­sy­mi­lo­we wyda­nie wybra­nych ręko­pi­sów Ignacego Jana Paderewskiego — cha­ry­zma­tycz­ne­go męża sta­nu, wybit­ne­go pia­ni­sty wir­tu­oza i kom­po­zy­to­ra. Rękopisy te pocho­dzą z kolek­cji, będą­cej wła­sno­ścią Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Faksymilowym wyda­niem wybra­nych ręko­pi­sów Ignacego Jana Paderewskiego w stu­le­cie odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, a tak­że w przeded­niu set­nej rocz­ni­cy upań­stwo­wie­nia Instytutu Muzycznego Warszawskiego i prze­mia­no­wa­nia go na Państwowe Konserwatorium Muzyczne, z czyn­nym udzia­łem Paderewskiego jako pre­mie­ra i mini­stra spraw zagra­nicz­nych II Rzeczypospolitej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina skła­da hołd Wielkiemu Polakowi, któ­re­go spu­ści­zna sta­no­wi część świa­to­we­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go.

                            JM Rektor
                            prof. dr hab. Klaudiusz Baran
                            Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 07/11/2018