Archive for Listopad 9th, 2018

9/11/2018

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Kamili Wąsik-Janiak

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Kamili Wąsik-Janiak

9/11/2018

Koncert Niepodległościowy 11 listopada 2018 roku

Uroczysty koncert w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 

Wykonawcy:

Chór Mieszany UMFC

Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC 

Marcin Piotr Łopacki — for­te­pian

Wanda Tchórzewska-Kapała, Jakub Hutek — dyry­gen­ci

 

W pro­gra­mie:

pie­śni patrio­tycz­ne i woj­sko­we z lat 1790–1918

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

 

Kart wstę­pu BRAK

9/11/2018

Życzenia JM Rektora z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Szanowni Państwo,

w tym szcze­gól­nym cza­sie nasze ser­ca nie­chaj prze­peł­nia radość i poczu­cie patrio­ty­zmu, któ­re­go przy­kła­dem byli nasi wiel­cy mistrzo­wie: Patron Uczelni — Fryderyk Chopin oraz jeden z Ojców Niepodległości — Ignacy Jan Paderewski.

Z oka­zji 100-lecia odzy­ska­nia przez Polskę Niepodległości pra­gnę zło­żyć całej Społeczności Akademickiej, sym­pa­ty­kom Uniwersytetu i wszyst­kim Rodakom naj­lep­sze życze­nia.

prof. dr hab. Klaudiusz Baran

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

9/11/2018

Yauheniya Babich laureatką Międzynarodowym Konkursu Wokalnego “Złote Głosy” 2018

Yauheniya Babich, stu­dent­ka kla­sy śpie­wu solo­we­go prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej, otrzy­ma­ła II nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Warszawie — “Złote Głosy” 2018.
 
 
GRATULUJEMY!