Zmarła prof. dr hab. Jagna Dankowska

28/10/2018

Z ogrom­nym żalem zawia­da­miam, że w dniu 28 paź­dzier­ni­ka 2018 r., po cięż­kiej cho­ro­bie, w wie­ku 73 lat ode­szła od nas śp. prof. dr hab. Jagna Dankowska — reży­ser dźwię­ku, dr hab. filo­zo­fii, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, dzie­kan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, w latach 2008 -2012 pro­rek­tor ds. stu­denc­kich i kon­tak­tów zagra­nicz­nych naszej Uczelni.

Prof. Jagna Dankowska zaj­mo­wa­ła się filo­zo­fią muzy­ki, szcze­gól­nie nie­miec­ką filo­zo­fią muzy­ki XIX w., a tak­że pol­ską filo­zo­fią i este­ty­ką muzy­ki. Była autor­ką “U pod­staw filo­zo­fii muzy­ki. Niemiecka filo­zo­fia XIX wie­ku a muzy­ka” (Warszawa 2001) oraz licz­nych arty­ku­łów z zakre­su filo­zo­fii i este­ty­ki muzy­ki.

Rodzinie i wszyst­kim bli­skim Pani Profesor, skła­dam naj­szczer­sze wyra­zy współ­czu­cia.
prof. dr hab. Klaudiusz Baran, Rektor UMFC

***

Uroczystości pogrze­bo­we Profesor Jagny Dankowskiej odbę­dą się 5 listo­pa­da o godz. 14:00 w koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim pw. św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14, po czym nastą­pi odpro­wa­dze­nie na cmen­tarz Stare Powązki.

Na Powązki zapew­nia­my auto­kar, któ­ry w dro­dze powrot­nej kurs zakoń­czy na Nowym Mieście.

Autokar odje­dzie spod Uczelni o godz. 13:15.


ostatnia modyfikacja: 30/10/2018