UROCZYSTOŚĆ OTWIERAJĄCA ROK AKADEMICKI 2018/2019

5/10/2018

Rektor prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran. Fot. Dariusz Kulesza

Inauguracja odby­ła się 5 paź­dzier­ni­ka 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Koncertowej UMFC.

W pro­gra­mie: wystą­pie­nie JM Rektora prof. dra hab. Klaudiusza Barana, wrę­cze­nie Medali Zasłużony Kulturze — Gloria Artis, uro­czy­sta imma­try­ku­la­cja oraz wystą­pie­nie przed­sta­wi­cie­la Samorządu Studentów.

Pierwszy wykład w nowym roku aka­de­mic­kim wygło­si­ła prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz -“Zapisane w pamię­ci naszej wspól­no­ty aka­de­mic­kiej… O związ­kach Ignacego Jana Paderewskiego z macie­rzy­stą uczel­nią”.  

Uroczystość uświet­ni­ły wystę­py stu­den­tów wydzia­łu instru­men­tal­ne­go Daniela Mieczkowskiego (flet)  oraz Adama Mazurka (wio­lon­cze­la).

 

Listy gra­tu­la­cyj­ne:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera

dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM  (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

prof. dr hab. Władysław Szymański (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego)

prof. dr hab. Antoni Cygan (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

prof. Piotr Kielan (Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu)

prof. dr hab. Stanisław Mocek (Collegium Civitas)

 

 


ostatnia modyfikacja: 11/10/2018