Uroczystość dyplomatorium

12/10/2018

12 paź­dzier­ni­ka 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Koncertowej UMFC odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mów licen­cjac­kich i magi­ster­skich.

W tym roku ponad 300 absol­wen­tów opusz­cza mury Naszej Alma Mater z tytu­łem licen­cja­ta lub magi­stra.

Gratulujemy!

 


ostatnia modyfikacja: 06/11/2018