ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2019 12:00

 

W pro­gra­mie:


— uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów
— wrę­cze­nie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go


W czę­ści arty­stycz­nej:


Aneta Stefańska wio­lon­cze­la
Adam Goździewski for­te­pian


W pro­gra­mie:


Fryderyk Chopin – Sonata g-moll na for­te­pian i wio­lon­cze­lę op. 65


Wstęp wol­ny


ostatnia modyfikacja: 15/11/2018